تفسیر کلام مکاشفه یوحنا باب 4 آیه ؟8 خواستم بدونم که منظور ا مشاهده پاسخ

تکرار سه بار یک کلمه در فرهنگ و ادبیات یهود به معنای تأکید شدید بر موضوعی خاص بود و این مسئله را بارها در کلام خدا شاهد هستیم. مثلاً در ارمیاء 7: 4 و ارمیاء 22: 29 و حزقیال 21: 27 و دوم سموئیل 18: 33

Nov/23/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 0  

در انجیل متی باب 20 آیه 20 به بعد منظور صحبت مادر یعقوب و یو مشاهده پاسخ

کاملا" مشخص است که در میان شاگردان مسیح پیش از صعود مسیح و نزول روح القدس، مرتباً این بحث در میان ایشان رایج بود که چه کسی بزرگترین در پادشاهی مسیح خواهد بود و مسلماً در این مسئله نگاهی

Nov/21/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 0  

در کتاب اعداد 22: 20-22 می خوانیم که خدا به بلعام فرمود به ن مشاهده پاسخ

در آیاتی که در سؤال ذکر شده، اگر با دقت به آیه 20  توجه کنید، متوجه خواهید شد که خدا به بلعام چنین فرمود: " اگر این مردمان برای طلبیدن تو بیایند، برخاسته همراه ایشان برو، اما کلامی را ک

Nov/19/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 83 بازدید 2  

چرا خداوند کتاب مقدس را برای شماری خاص از افراد طی ۱۵۰۰سال مشاهده پاسخ

الهام کتاب مقدس و نبوتهای انبیاء کتاب مقدس و نگارش کلام خدا، با این گفته عیسی مسیح که فرمود: " من الف و یاء و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم" (مکاشفه 22: 13) و نیز نوشته یوحنای رسول که هر گو

Oct/27/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

آیا کتاب مقدس با حکومت دینی موافق است؟ مشاهده پاسخ

مسلما" عیسی مسیح کلیسایش را برای حکومت بر این جهان تأسیس نکرده و ما مسیحیان معتقد به دولت و حکومت مسیحی نیستیم، اما معتقدیم که هر انسانی به هر حال موجودی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فیزیکی و روحا

Oct/27/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0