معرفی کتابهای کتاب مقدس: ملاکی مشاهده پاسخ

  کتاب ملاکی   Malachi کتاب ملاکی دوازدهمین و آخرین کتاب ثبت شده از دوازده کتاب مرتبط با انبیای کوچک در عهد قدیم است و از نظر طبقه بندی در گروه کتابهای نبوتی قرار گرفته و از ۴ فصل و ۵۵ آی

Nov/26/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 1  

معرفی کتابهای کتاب مقدس: زکریا مشاهده پاسخ

  کتاب زکریا   Zechariah کتاب زکریا یازدهمین کتاب ثبت شده از دوازده کتاب مرتبط با انبیای کوچک در عهد قدیم است و از نظر طبقه بندی در گروه کتابهای نبوتی قرار گرفته و از ۱۴ فصل و ۲۱۱ آیه تشک

Nov/26/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 1  

معرفی کتابهای کتاب مقدس: حجی مشاهده پاسخ

  کتاب حجی   Haggai کتاب حجی نیز یکی از دوازده کتاب مرتبط با انبیای کوچک در عهد قدیم است و از نظر طبقه بندی در گروه کتابهای نبوتی قرار گرفته و از ۲ فصل و ۳۸ آیه تشکیل شده است. حجی یک نبی

Nov/26/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 1