کتاب مقدس دربارۀ رابطۀ جنسی قبل از ازدواج چه میگوید؟ مشاهده پاسخ

در کنار سایر گناهان جنسی، رابطۀ جنسی قبل از ازدواج، مکرراً در کتاب مقدس مورد سرزنش قرار گرفته است (اعمال 15: 20 ؛ رومیان 1: 29 ؛ اول قرنتیان 5: 1 ؛ 6: 13 ، 18؛ 7: 2 ؛ 10: 8 ؛ دوم قرنتیان 12: 21 ؛غل

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 440 بازدید 1  

کتاب مقدس دربارۀ تثلیث چه میگوید؟ مشاهده پاسخ

مشکلترین جنبۀ موضوع تثلیث این است که به هیچ روشی نمیتوان آنرا، به شکلی کامل و مکفی، توضیح داد. و موضوعی است که امکان ندارد انسان بتواند آنرا بطور کامل، و یا با یک توضیح مختصر، درک نماید. خداوند بم

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 539 بازدید 2  

کتاب مقدس درباره نژادپرستی، تعصب و تبعیض نژادی چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

اولین چیزی که باید در این بحث درک کرد این است که فقط یک نژاد وجود دارد-آنهم نژاد انسان. سفید پوستان، آفریقایی ها، سرخپوستان، عربها، و یهودیان نژادهای مختلف نیستند. بلکه، اقوام مختلف نژاد انسان هستن

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 497 بازدید 1  

کتاب مقدس درباره فرشتگان چه تعلیمی می دهد؟ مشاهده پاسخ

عهد جدید در باره فرشتگان بیش از 165 بار و عهد عتیق بیش از 100 بار صحبت کرده است. فرشتگان قبل از خلقت زمین توسط خدا خلق شده بودند (یعقوب 38:7 مزامیر148 آیه های 5-2) انسانها در لحظه مرگ تبدیل ب

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 540 بازدید 1  

کتاب مقدس درباره طلاق و ازدواج مجدد چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

علیرغم دیدگاه شما نسبت به طلاق، همیشه باید حقیقتی را که کتابمقدس در کتاب ملاکی 16:2 بیان داشته است بیاد داشت: "زیرا یهوه خدای اسرائیل میگوید که از طلاق نفرت دارم." مطابق تعلیم کتابمقدس

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 719 بازدید 2  

کتاب مقدس درباره همجنس بازی چه میگوید؟ آیا همجنس بازی گناه مشاهده پاسخ

کتاب مقدس با هماهنگی کامل به ما میگوید که همجنس بازی گناه است. ( پیدایش 19: 1-13؛ لاویان 18: 22 ؛ رومیان 1 : 26- 27 ؛ اول قرنتیان: 6: 9). تعلیم رومیان 1: 26-27 به طور خاص این است که همجنس بازی نتی

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 472 بازدید 1