انبیاء یا پیامبران کتاب مقدس: ییهُو مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای او یهوه است می‌باشد.  ییهُو پسر حنانی و یکی از انبیای یهودا در دوران پادشاهی بعشا و یهوشافاط می‌باشد. بعشا نیز مانند یربعام گتاه کرده و اسرائیل را نیز به گناه کشانده

May/28/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 0  

انبیاء یا پیامبران کتاب مقدس: یوحنّا مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای فیض خداوند می‌باشد.  یوحنّا نام یکی از دوازده رسولان است. وی نویسنده پنج کتاب از کتابهای عهد جدید ( مکاشفه، رساله اول ودوم وسوم یوحنا ) به انضمام انجیل یوحنّا می‌باش

May/28/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0  

انبیاء یا پیامبران کتاب مقدس: یِدُتوُن مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای ستایش کننده یا دعا کننده می‌باشد.  یدُوتُون نام شخصی لاوی از خاندان مراری که یکی از سه موسیقی دان بزرگ خانه خداوند در دوران پادشاهی داود بود. داود وی را انتخاب کرد تا با

May/28/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0