معرفی کتابهای کتاب مقدس: رومیان مشاهده پاسخ

کتاب رومیان   Romans کتاب رومیان در کل از ۱۶ فصل و ۴۳۳ آیه تشکیل شده و هدف اصلی پولس در رومیان، ارائه انجیل یا همان ”خبر خوش“ است که شامل طرح نجات و عدالت خدا برای تمامی بشریت به ط

Nov/26/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 1