معنای واژه اطاعت در کتاب مقدس مشاهده پاسخ

ریشه‌های عبری و یونانی این واژه در بردارندۀ مفهوم گوش سپردن و یا شنیدنی توأم با توجه به یک مرجع مقتدر است. عهدعتیق مکرراً بر شنیدن صدای خدا و سرسپردگی از آن تأکید می‌ورزد (مزمور ۸۱:‏۱۱ و

May/31/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

معنای واژه اَبّا در کتاب مقدس مشاهده پاسخ

..."اَبّا" واژه‌ای است آرامی، با حالتی تأکیدی، به معنی "پدر". این کلمه وارد زبان عبری شد و در تلمود بابلی مکرراً به‌کار رفت. در تلمود بابلی از این کلمه برای مخاطب قرار دا

May/31/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0  

صلیب و کتاب مقدس مشاهده پاسخ

در عهدعتیق مجازات مرگ سنگسار بود اما گاه اجساد بر درختی باقی می‌ماندند تا برای متخلفین هشداری جدی باشد (یوشع ۱۰:‏۲۶ ، تثنیه ۲۱:‏۲۲-‏‏‏۲۳). یهودیان مرگ این اشخاص را به مثابۀ لع

May/31/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 49 بازدید 0  

فرزندخواندگی در عهدعتیق مشاهده پاسخ

در عهد عتیق به ندرت به فرزندخواندگی اشاره شده است. زبان عبری برای این عمل از هیچ اصطلاح فنی برخوردار نیست، و این عمل در احکام شرعی عهد عتیق به چشم نمی‌خورد. دلیل این امر شاید وجود چندین راه حل دی

May/31/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 58 بازدید 1  

محبت در عهدعتیق مشاهده پاسخ

زبان عبری حاوی واژگان مختلف برای مقولۀ محبت است که طیف وسیعی از محبت انسانها به یکدیگر (رومیان ۹:‏۱۷)، عشق خدا به انسان و عشق انسان به خدا را در بر می‌گیرد. آنچه در بررسی محتوای این محبت چه ا

May/31/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 0  

لطفاً این آیه را توضیح دهید: " هر كس در روز شنبه [سبت] كار مشاهده پاسخ

این احکام که در عهدعتیق مختص قوم اسرائیل بود و در جماعت اسرائیل به منظور دوری از مراسم و سنتها و آئینهای بت پرست اطراف، منظور شده بود، تنها و تنها مختص قوم اسرائیل بود. باید این را در نظر داشت که هر ق

May/30/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 13 بازدید 0