خوشی و شادی در عهدعتیق و جدید مشاهده پاسخ

شادی چه در عهدعتیق و چه در عهدجدید معرف وضعیتی است فراتر از عواطف صرف که در آن خداوند سرچشمۀ همۀ نیکویی‌ها و خوشی‌ها قلمداد می‌شود (مزمور ۱۶:‏۱۱، فیلیپیان ۴:‏۴ و رومیان ۱۵:‏

Apr/03/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 0  

معنای کلمه آبّا در کتاب مقدس مشاهده پاسخ

..."اَبّا" واژه‌ای است آرامی، با حالتی تأکیدی، به معنی "پدر". این کلمه وارد زبان عبری شد و در تلمود بابلی مکرراً به‌کار رفت. در تلمود بابلی از این کلمه برای مخاطب قرار دا

Apr/03/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 32 بازدید 0  

فرزند خواندگی در عهدعتیق مشاهده پاسخ

در عهد عتیق به ندرت به فرزندخواندگی اشاره شده است. زبان عبری برای این عمل از هیچ اصطلاح فنی برخوردار نیست، و این عمل در احکام شرعی عهد عتیق به چشم نمی‌خورد. دلیل این امر شاید وجود چندین راه حل دی

Apr/03/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 0  

محبت در عهد عتیق مشاهده پاسخ

زبان عبری حاوی واژگان مختلف برای مقولۀ محبت است که طیف وسیعی از محبت انسانها به یکدیگر (رومیان ۹:‏۱۷)، عشق خدا به انسان و عشق انسان به خدا را در بر می‌گیرد. آنچه در بررسی محتوای این محبت چه ا

Apr/03/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0  

پیغام مزامیر داود مشاهده پاسخ

مزامیر داود یکی از پر خواننده ترین کتابهای کتاب مقدس است. میلیاردها مسیحی در طی تاریخ برای پرستش روزانه خود از این مزامیر استفاده کرده اند. اگرچه زبور به داود ربط داده شده ولی همه مزامیر را داود نن

Apr/03/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0