معرفی کتابهای کتاب مقدس: مکاشفه مشاهده پاسخ

کتاب مکاشفه   Revelation کتاب مکاشفه یکی از رسالاتی است که در کل به اموری می‌پردازد که مربوط به وقایع و رویدادهای پایان جهان بر روی زمین است و در کل از ۲۲ فصل و ۴۰۴ آیه تشکیل شده است. این

Nov/26/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 43 بازدید 4  

معرفی کتابهای کتاب مقدس: یهودا مشاهده پاسخ

 رساله یهودا   Jude کتاب یهودا آخرین رساله از مجموع رساله‌های عام و در کل از یک فصل و ۲۵ آیه تشکیل شده است. اگر چه یهودا بسیار مشتاق بود تا به خوانندگان این نامه در مورد رستگاری و نج

Nov/26/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 57 بازدید 1