از دیدگاه کتاب مقدس ( کدام باب و کدام آیه ) چطوری می توانیم مشاهده پاسخ

مرکزیت مجوسیان یا مغ ها در آن زمانها در شهر یزد و اطراف آن یافت می شد و در امپراتوری فارس که تا هندوستان نیز گستره آن ادامه می یافت، آنها با ستارگان مشغول بوده اند و به احتمال بسیار قوی از امپراتوری ف

Dec/13/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 3  

آیا درست است: که شخصی چون حضرت یعقوب(ع) در حالیکه برادرش از مشاهده پاسخ

1- قابل ذکر است که مسئله به صورتی که شما در سؤالتان مطرح کرده اید، اضطراری و وحشتناک نبوده است! اصولاً زندگی قبیله ای و روستایی آن زمان چنین بوده که شخص صبح زود غذای قوی تناول می کرده و با خود نیز چیز

Dec/11/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 5  

در انجیل متی 10: 34-35 که عیسی مسیح فرمودند: " گمان مبرید ک مشاهده پاسخ

اشاره مسیح در این آیات به جدایی پدر از فرزند و... به هیچ عنوان با این انگیزه همراه نیست که این خواست یا اراده مسیح است که افراد را از هم جدا کند. متن کل اناجیل و کتاب مقدس به ما نشان می دهد که خدا مای

Nov/29/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 6  

اینکه مسیح پیش از صعودش به آسمان فرمود : " تمامی قدرت در آسم مشاهده پاسخ

نه تنها این آیه که شما در سؤالتان مطرح کرده اید، اشاره به این دارد که عیسی مسیح (یعنی خدای پسر) همذات با خدای پدر است و خود آفریننده و خالق است بلکه آیات زیاد دیگر نیز در کتاب مقدس تأئید کننده این حقی

Nov/26/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 3