در یکی از چهار انجیل اول آمده است که عیسی میان دو دزد به صلی مشاهده پاسخ

سؤال در این تناقض ظاهری این است که:  آیا هر دو دزد یا راهزن مصلوب شده با عیسی او را هم زمان مسخره کردند یا تنها یکی از آنان. در مرقس 15: 23 می خوانیم که هر دو مسخره کردند. لوقا 23: 43 می گوید که

May/01/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

در مورد پیدایش باب 32 مجاهده یعقوب با خدا رو یه توضیح روان مشاهده پاسخ

در داستان یعقوب در کتاب پیدایش در مورد مردی سخن می گوید که یعقوب با او تا صبح کشتی گرفت. این مرد به احتمال قوی فرشته ای بوده است و یعقوب نه با خدا بلکه با فرشته خدا کشتی گرفت و چون با فرشته خدا کشتی گ

Apr/30/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

با نام یهوا آن قادر مطلق زنده، نمیر، قدوس و منزه از هر شرک مشاهده پاسخ

وقتی عیسی مسیح بر صلیب بود، کلمه " ایلی" را که شما به آن اشاره کرده اید، به زبان آورد و این کلمه به زبان آرامی بود و نه عبری، که به معنی " خدا ی من " می باشد. عیسی مسیح در لحظ

Apr/22/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0  

رومیان فصل ۳ آیه ۲۳ نوشته شده است: "همه گناه کردن و از جلال مشاهده پاسخ

این آیه به روشنی بیان می کند که هیچ بشری مستثنی نیست و همه بدون استثناء گناه کرده اند و از حضور خدا رانده شده اند و از عظمت و شکوه و قدوسیت و تقدس خدا کوتاه و قاصر آمده اند. تنها راه نجات بشر از ای

Apr/13/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

:آیا خنوخ وایلیا که توسط پدرآسمانی به آسمان برده شدند زنده و مشاهده پاسخ

ایلیاء و خنوخ به شباهت عیسی مسیح به آسمان صعود نکردند. البته صحیح است که آنها با تمامیت خود یعنی جسم و روح به آسمان برده شدند ولی عیسی مسیح با پیروزی بر مرگ و رستاخیزش از مردگان و پس از تبدیل جسمش به

Apr/07/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

معنای واژه ایمان در کتاب مقدس مشاهده پاسخ

واژۀ ایمان در عهدعتیق با واژگان دیگری از جمله توکل، اعتماد و امید مترادف شده‌ است. عهدعتیق همچون عهدجدید مبنای رابطه با خدا را تکیه و اعتماد بر او می‌داند (مزمور ۳۷‌:۳، ۲۶‌:۱ و امث

Apr/03/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0