کل کتاب مقدس چند هزار آیه دارد؟ چند هزار آیه در عهد عتیق وچن مشاهده پاسخ

در عهد عتیق 23145 آیه و در عهد جدید 7957 آیه وجود دارند و روی هم رفته 31102 آیه در کل کتاب مقدس مسیحیان وجود دارند. میانگین هر فصل کتاب مقدس با توجه به این آمار، کمی بیشتر از 26 آیه در هر فصل کتاب مقد

Feb/27/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

در افسسیان 3: 10 وقتی از ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آس مشاهده پاسخ

کتاب  مقدس به ما یادآور می شود که سه آسمان وجود دارند: آسمان اول که همان اتمسفر زمین ما است و آسمان دوم که مکان موقتی سکونت ارواح ناپاک و شریر و نیروهای تاریکی است که در کتاب مقدس به ریاستها و قد

Feb/26/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

ماجرای داستان حضرت نوح که قبل از کتاب مقدس در یکی از الواح گ مشاهده پاسخ

در صورتی که به بررسی و تحقیقی که در وب سایت پرپاسخ در این مورد قبلاً درج شده، مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که پاسخ این سؤال این است که اتفاقاً اشاره بسیاری از افسانه ها و نوشته ها و کتیبه ها به مسئله

Feb/19/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

در کجای انجیل آمده که مسیح می گوید:(من برای شما هیچ قانونی ن مشاهده پاسخ

لطفاً زحمت نکشید چون عیسی مسیح چنین گفته ای ندارد و ایشان مسلماً قوانین زیادی برای ما مسیحیان به ارث گذاشت و در واقع در انجیل متی فصل 5 و 6 و 7 و در تمام عهد جدید شاهد قوانینی که عیسی مسیح صادر کرد، م

Feb/19/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

شناخت خداوند در کتاب مقدس به چه معناست؟ مشاهده پاسخ

شناخت خدا، نه تنها از طریق کتاب مقدس بلکه با ایجاد رابطه زنده با خدا از طریق عیسی مسیح و یاری روح القدس (یعنی روح خدا) امکان پذیره. برای شناخت یک شخصیت، نه فقط باید در باره او خواند، بلکه با او ارت

Feb/16/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 1  

ایمان به کتاب مقدس چه ویژگی هایی دارد؟ مشاهده پاسخ

سؤال شما بسیار کلی می باشد و پاسخهای طولانی دارد که در حوصله این مقوله نمی گنجد. اما ایمان به پیام کتاب مقدس باعث نجات بشر و تعالی او در شخصیت خویش به شباهت مسیح می شود. ایمان به کلام خدا باعث تغییر ف

Feb/16/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 1