آیا بحث امنیت ابدی، مبنای کتاب مقدسی دارد؟ مشاهده پاسخ

وقتی مَردُم درک میکنند که عیسی مسیح نجات دهندۀ آنهاست، آنان وارد رابطه ای با خدا میشوند که تضمین کنندۀ پایداری نجاتشان می باشد. یهودا آیه 24 اعلام میدارد: "الآن او را كه قادر است شما را از لغ

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 710 بازدید 0  

آیا حقیقتاً کتابمقدس کلام خداست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ ما به این پرسش بیانگر طرز نگرش ما به کتابمقدس، اهمیت آن در زندگی شخصی ما، و در نهایت اثر جاودانی آن در زندگیمان می باشد. اگر کتابمقدس واقعاً کلام خداست، بنابراین بایستی به آن اهمیت بدهیم، از اصول

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 648 بازدید 1  

آیا کتاب مقدس راهنمایی اخلاقی برای کسب و کار دارد؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس چیزهای زیادی برای گفتن در باره زندگی مالی دارد و تعالیم آن بسیار فراتر از مسائل ساده اقتصاد شخصی می باشد. در اینجا خلاصه ای از راهنمایی رفتار مالی کتاب مقدسی را مطالعه می نماییم. نخست، خدا م

Jan/18/2016 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 658 بازدید 0  

آیا طبق تعلیم کلام خدا، خود ارضائی گناه است؟ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس هرگز به خود ارضائی اشاره نشده و هرگز اظهار نشده که خود ارضائی گناه است. اما با وجود این، هیچ شکی نیست که اعمالی که منتهی به خود ارضائی میشوند، گناه آلوداَند. خود ارضائی نتیجۀ نهایی افکار

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 599 بازدید 1