آیا شخصی به نام موسی در تاریخ وجود داشته است؟ چرا از کشته شد مشاهده پاسخ

باید این را در نظر داشته باشیم که تاریخ نگاران مصری در زمان امپراطوری مصر و همچنین تاریخ نگاران دیگر در زمان قدیم می بایست منافع کشور و امپراطوری خود را در نظر می گرفتند و نیز گزارشات آنها می بایست با

Dec/14 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 4 مشاهده شده 0  

در رابطه با مرگ شائول در اول سموئیل باب 31ایات 4و 5 گفته شده مشاهده پاسخ

باید توجه داشته باشید که داستانی که آن شخص عمالیقی در دوم سموئیل 1: 6-10 می گوید کاملا" دروغی است که از خود بافته بود، چون فکر می کرد داود از این کار او خوشش خواهد آمد و به او پاداشی خوب خوا

Dec/05 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 7 مشاهده شده 0  

در کتاب مقدس همه چیز بر طبق فیض هست یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

فیض یعنی بخشش رایگان خدا، یعنی با اینکه ما هیچ لیاقتی برای محبت و بخشش خدا نداشتیم، اما خدا بخاطر محبتش ما را بدون توقع و انتظار به رایگان بخشید و در عوض این بخشش هیچ چیزی از ما طلب نکرد. و خدای کتاب

Dec/05 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 10 مشاهده شده 0  

علت كشتار زنان شوهر دار و زنده نگاه داشتن دختران باكره در كت مشاهده پاسخ

در باره خشونتهایی که در کتاب مقدس به آنها اشاره شده، دو مقاله ای از وب سایت پرپاسخ  برایتان کپی کرده در زیر می فرستم که امیدوارم به اندازه کافی پاسخگوی سؤالتان خواهد بود: خدا و فرمان

Dec/03 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 17 مشاهده شده 0  

در آیه زیر خدا با ابراهیم صحبت نمی کند. آیا با خود صحبت می ک مشاهده پاسخ

خدا مسائل بسیار عمیقی که در رابطه با خلقت و آغاز بشریت و آغاز قوم خدا و نیز شخصیت خود نیز شامل آن می شود، به موسی یعنی نویسنده تورات (که کتاب پیدایش نیز یکی از کتابهای تورات است) مکشوف ساخت. در کتاب خ

Nov/28 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 15 مشاهده شده 1  

سؤالی در مورد موعظه سر کوه در انجیل متی فصل پنجم داشتم : می مشاهده پاسخ

تفسیر انجیل متی فصلهای 5 و 6 و 7 بسیار مفصل می باشد و در گنجایش پاسخهای این وب سایت نمی باشد و شما را تشویق به خواندن کتابهای تفسیر دیگر برای درک بیشتر آن باشید. اما به این توضیح اکتفا کنیم که در این

Nov/28 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 15 مشاهده شده 0