در غلاطیان فصل 3 آیه 22 می خوانیم : زيرا كتاب آسمانی می‌ فرم مشاهده پاسخ

همه نقل قولها در بعضی از کتاب مقدسها با اشاره به آیات مربوطه در عهدعتیق قید شده اند. در ضمن شما می توانید با مراجعه به وب سایت زیر و نوشتن بعضی از کلمات که در آیه موجود است، آیات قید شده در عهدعتیق را

Jan/12/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

در دوم قرنتیان فصل 10 آیه 17 می خوانیم که : چنانكه كتاب‌مقدس مشاهده پاسخ

1- دوم قرنتیان فصل 10 آیه 17 نقل قولی است از عهدعتیق کتاب ارمیاء فصل 9 آیه 24. 2- دوم قرنتیان فصل 8 آیه 15 نقل قولی است از عهدعتیق کتاب خروج فصل 16آیه 18. 3- دوم قرنتیان فصل 4 آیه 13 نقل قو

Jan/09/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 1  

تفسیر متی 5 آیه 6 چیست؟ "خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت زیر مشاهده پاسخ

کلام خدا آنقدر واضح و روشن سخن می گوید که نیازی به تفسیر در این قسمت نیست. این آیات کاملاً آشکار هستند. عیسی مسیح وعده می دهد که هر کس که گرسنه  و تشنه عدالت باشد و از ظلم و گناه و شرارت دوری گزی

Jan/09/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 1  

اعداد فصل 15 آیه 17 تا 21 را تفسیر کنید: خداوند به موسی فرمو مشاهده پاسخ

خدا مایل است زندگی مالی ما را برکت بدهد و از آن برای خدمت به جامعه بشری استفاده کند. هدف خدا از اینکه به قوم اسرائیل فرمان داد که از محصولات خود هدایا برای او بیاورند این بود که همیشه شکرگزار باشند و

Jan/08/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 1