اولین کتاب انجیل کدام کتاب بود و در مورد نویسندگان اناجیل بگ مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما لینک دو مقاله زیر را از وب سایت پرپاسخ ارسال می دارم. لطفاً محبت کنید و اول پاسخ سؤال خود را در وب سایت جستجو کنید و در صورت عدم یافتن پاسخ خود، سؤال خود را در اینجا مطرح کنید. اما

Oct/19/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 233 بازدید 4  

در عهد جدید و بعد از روز پنتیکاست آیا اتفاقی در خواب برای ر مشاهده پاسخ

چنین تعلیمی که در سؤالتان ذکر کردید، مطابق تعلیم کتاب مقدس نیست. بنده به دو آیه  برای نمونه از عهدجدید در روز پنتیکاست و پس از آن اشاره می کنم که به خوابها پس از روز پنتیکاست نیز ا

Oct/17/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 57 بازدید 0  

چرا ملكوت خداوند به آنانی تعلق دارد كه مانند کودکان باشند؟ م مشاهده پاسخ

مقصود عیسی مسیح از پذیرش ملکوت خدا مانند یک طفل این بود که مانند یک طفل با ایمانی ساده و معصوم که از خدا دریافت می کنیم وارد ملکوت خدا شویم. در ضمن عیسی مسیح فرمود تا از سر نو مولود نگردید، وارد ملکوت

Oct/15/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 104 بازدید 0  

انجیل متی فصل 7 آیه 6 : " آنچه مقدس است به سگان ندهید!" را ت مشاهده پاسخ

منظور عیسی مسیح با گفتن این جمله این بود که کسانی که کلام خدا را بدون هر گونه تحقیق و یا مطالعه یا بررسی یا اشتیاق، به تمسخر می گیرند و مانند حیوانی چون سگ که برایشان کتاب مقدس و هر چیز دیگری تفا

Oct/07/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0