دوم سموئیل 8: 18که میگوید پسران داوود کاهن بودند! .آیا این مشاهده پاسخ

باید توجه داشته باشید که در اول تواریخ 18: 17 که مترادف همین آیه ای است که شما نقل کرده اید نوشته شده که پسران داود مقدم بودند و ننوشته شده که کاهن بودند و در اصل زبان عبری در قسمت دوم سموئیل 8: 18 نی

Aug/13 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 49 مشاهده شده 0  

چگونه خدای محبت زمانی اینچنین وحشتناک بوده: «اگر مردی دختر مشاهده پاسخ

آیه ای که در اینجا قید کرده اید باید در متن فرهنگ آن زمان تفسیر شود و باید دانست که در آن زمان غلامی یا کنیزی چیزی نبود که عار باشد یا بصورت برده داری قرن گذشته بوده باشد. در کتاب مقدس می خوانیم که حت

Jul/21 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 110 مشاهده شده 2  

در 2 سموئیل 7: 12-14 باتوجه به اتفاقاتی که برای عیسی مسیح رخ مشاهده پاسخ

باید توجه داشته باشید که در اینجا صحبت از سلیمان است که خانه خدا را ساخت و منظور عیسی مسیح نیست. در این نبوت قسمتی که به عیسی مسیح اشاره می کند آنجاست که می گوید: کرسی سلطنت او را تا به ابد پایدار خوا

Jun/28 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 103 مشاهده شده 4  

در اعمال رسولان 2: 34-35 منظور از خداوند به خداوند من گفت چی مشاهده پاسخ

منظور از خداوند به خداوند من گفت این است که خدای پدر که او هم سرور و خداوند است به عیسی مسیح که خداوند ما و سرور ما نیز نامیده شده، فرمود: " به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.&

Jun/24 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 73 مشاهده شده 1  

در اناجیل خطاب به شاگردانش مسیح فرمود شما بر 12 کرسی نشسته و مشاهده پاسخ

در اعمال رسولان 1: 12-26 در باره انتخاب شخصی بجای یهودا صحبت شده است و آن شخص، متیاس نام داشت. پس متیاس به جای یهودا انتخاب شد. مسیح بارها اشاره کرده بود که یهودا فرزند هلاکت می باشد و مسلما" منظ

Jun/24 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 89 مشاهده شده 1