در واقعه برج بابل چرا خدا مانع وحدت و باعث پراکندگی مردم شد؟ مشاهده پاسخ

این واقعه موازی با واقعه باغ عدن حرکت می کند. خوردن میوه ممنوعه و وحدت آن مردم در کتاب پیدایش با انگیزه غرور و خودمحوری و خدا را کنار گذاشتن و خود جای خدا بودن بود و چون انگیزه آنها غرور بود خدا با تک

Apr/24 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 124 مشاهده شده 0Dislike 3  

در یوحنا باب ۳ آیه ۵ منظور عیسی از آب و روح زاده شدن چیست؟ مشاهده پاسخ

اکثر کلیساها معتقدند که آب نشانه تعمید آب و روح نشانه کار روح القدس در زندگی شخص است. شخص با تولد تازه یافتن از روح خدا و تعمید آب گرفتن نجات می یابد و از روح زاده می شود. پاسخ از: کشیش ورژ با

Apr/16 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 101 مشاهده شده 0Dislike 3  

چرا دوبار متی هم در باب ۱۴ و هم در باب ۱۵ گزارش خوراک دادن م مشاهده پاسخ

این دو معجزه در دو موقعیت مختلف اما شبیه هم اتفاق افتاده است. در باب 14 برای 5000 نفر نان و ماهی داده می شود و در باب 15 برای 4000 نفر. در باب 14 پنج نان و دو ماهی به مسیح داده شد از طرف شاگردان و در

Apr/11 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 145 مشاهده شده 0Dislike 3