آئینها و سنتهای عهدعتیق: قربانی گناه مشاهده پاسخ

قربانی گناه و همچنین قربانی جرم برای گناهان خاصی که اسرائیلیها مرتکب آن می‌گردیدند تقدیم می‌شد، گناهانی که شخص واقف به آن بود؛ این قربانی قابل مقایسه با قربانی سوختنی بود، که بطور کل برای گن

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 85 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: قربانی سوختنی مشاهده پاسخ

اولین هدیه از پنج هدیه اصلی، قربانی سوختنی بود. یک شخص ثروتمند باید از رمه خود یک گاو نر را قربانی می‌کرد و یک شخص معمولی باید از گله یک گوسفند یا یک بز را قربانی می‌کرد؛ اما یک شخص فقیر می&

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 48 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: مذبح مشاهده پاسخ

مذبح قربانی سوختنی یاید در صحن بیرونی و در جلوی قسمت در ورودی خیمه خداوند یا معبد مقدس قرار می‌گرفت. باید هر کدام از چهار گوشه مذبح دارای برآمدگی عمودی به شکل شاخ بود این برآمدگیهای عمودی نمادی ا

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: نظام قربانی مشاهده پاسخ

خداوند قربانی حیوانات را بر قرار نمود تا پوشش و کفاره‌ای موقت برای گناهان باشد و همچنین پیش زمینه‌ای برای قربانی نمودن عیسی مسیح گردید (لاویان ۴: ۳۵، ۵: ۱۰). قربانی نمودن حیوانات یکی از مهمت

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: سال نوی یهودیان یا روش هشانا یا عید مشاهده پاسخ

سال نو یهودیان یا جشن روش هشانا که به معنای اول سال است که جشن نوشدن سال یهود و روز نواختن کرناها و بوقها و همراه با آیین‌های ویژه می‌باشد.  این جشن در ۲ روز اول سال نو عبری با قرائت د

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 48 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهد عتیق: عید هفته ها یا شاووعوت مشاهده پاسخ

این عید در ۶ ماه عبری سیوان و مقارن با خرداد یا اواخر اردیبهشت برگزار می‌شود. متداولترین نام این عید همان شاووعوت است كه معنای فارسی آن «هفته ها» می‌باشد. این عید بدان جهت با این

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 50 بازدید 0