آئینها و سنتهای عهدعتیق: قربانی تقدیس مشاهده پاسخ

خداوند دستورالعمل مربوط به تقدیس کاهنان و تقدیس مذبح هدایای سوختنی را به موسی می‌دهد. اجرای واقعی این دستورات در کتاب لاویان ۸: ۱-۳۶ ثبت شده است.  تقدیس نمودن به مفهوم مقدّس ساختن، و مناسب

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: قربانی سلامتی مشاهده پاسخ

قربانی سلامتی همانا ”قربانی صلح“ نیز نامیده شده است. تقدیم قربانی سلامتی همانند قربانی سوختنی، کفاره‌ای برای گناهان اهدا کنندۀ قربانی بود. با گذاشتن دست بر روی سر حیوانی که قربانی می&

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: قربانی جُرم مشاهده پاسخ

این آیات در ارتباط با گناهانی قرار دارند که نسبت به دیگران انجام می‌شود و این چنین گناهانی نه تنها باید جبران شوند بلکه اضافه بر آن نیز نیاز به تقدیم قربانی جرم دارند.  قربانی جرم پنجمین قر

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: قربانی گناه مشاهده پاسخ

قربانی گناه و همچنین قربانی جرم برای گناهان خاصی که اسرائیلیها مرتکب آن می‌گردیدند تقدیم می‌شد، گناهانی که شخص واقف به آن بود؛ این قربانی قابل مقایسه با قربانی سوختنی بود، که بطور کل برای گن

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: قربانی سوختنی مشاهده پاسخ

اولین هدیه از پنج هدیه اصلی، قربانی سوختنی بود. یک شخص ثروتمند باید از رمه خود یک گاو نر را قربانی می‌کرد و یک شخص معمولی باید از گله یک گوسفند یا یک بز را قربانی می‌کرد؛ اما یک شخص فقیر می&

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: مذبح مشاهده پاسخ

مذبح قربانی سوختنی یاید در صحن بیرونی و در جلوی قسمت در ورودی خیمه خداوند یا معبد مقدس قرار می‌گرفت. باید هر کدام از چهار گوشه مذبح دارای برآمدگی عمودی به شکل شاخ بود این برآمدگیهای عمودی نمادی ا

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0