چرا عمده پیروان مسیحیت غیر یهودیان می باشند؟ مشاهده پاسخ

درصد مسیحیان یهودی نژاد نیز خیلی کم نیست و عده زیادی از یهودیان در تمام دنیا به عیسی مسیح به عنوان ماشیح موعود ایمان آورده اند. به این گروه یهودیان مسیحایی یا مسینیک جیوز می گویند. در ضمن مسیحیت مختص

Jan/16/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 53 بازدید 0  

رسولان در کتاب مقدس چه کسانی بودند؟ مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای فرستاده یا پیام آورمی‌باشد.  برای درک مفهوم و معنی رسول در دوران عهد جدید، ضروری است که به ادبیات باستان و یهود، بطور همزمان نگاه کنیم.  در یونان باستان، یک تف

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 81 بازدید 0  

هدف کلیسا مشاهده پاسخ

واپسین سخنان عیسی به شاگردانش، پیش از صعود به آسمان، این بود: «لیکن چون روح‌القدس بر شما می‌آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقص

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 92 بازدید 0  

نقش زنان در کلیسا  مشاهده پاسخ

آیات اصلی  داوران ۴: ۴ – دبوره، نبیه و رهبر و داور در اسرائیل.  اعمال ۱: ۱۴، ۲: ۱-۴، ۱۶-۱۸، ۲۱: ۸-۹ – زنان نیز روح‌القدس و عطای نبوت را می‌یابند.  رومیان ۱۶: ۱،

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 80 بازدید 0  

نحوۀ ادارۀ کلیسا مشاهده پاسخ

آیات اصلی  اعمال ۶: ۱-۶ – رسولان و شماسان اولیه.  اول قرنتیان ۱۲: ۲۸ – خدمات در کلیسا: و خدا قرار داد... اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان، بعد.... و اعانات و تدابیر.  اف

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 68 بازدید 0  

گذری بر جشنها و اعیاد سالیانه مسیحیان مشاهده پاسخ

گذری بر جشنها و اعیاد سالیانه مسیحیان مسیحیان دارای جشنها، و اعیاد بسیاری در طی سال هستند. برخی از آنها مانند روز کریسمس هر سال در یک تاریخ مشخص رخ می‌دهند؛ در صورتی که برخی از آنها در محدوده&

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 336 بازدید 0