چرا شرکت در جلسات کلیسایی مهم است؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس به ما می گوید که ما نیاز به شرکت در کلیسا داریم تا بتوانیم خدا را با ایمانداران دیگر پرستش کنیم و از کلام خدا برای رشد روحانی خود تعلیم بگیریم (اعمال رسولان 2 : 42 ، عبرانیان 10 : 25). کل

Jan/18/2016 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 950 بازدید 2  

هدف کلیسا چیست؟ مشاهده پاسخ

اعمال رسولان 2 :42 را می توان عبارتی دانست برای بیان هدف کلیسا: "در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می نمودند. " بر اساس این آیه، هدف/ فعالیتهای کلیسا باید 1) تعلیم

Jan/18/2016 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 680 بازدید 1  

ربوده شدن کلیسا یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

کلمة "ربوده شدن" در کتاب مقدس نیست. اما مفهوم آن بطور واضح در کلام خدا آمده است. ربوده شدن کلیسا واقعه ایست که در آن خدا همة ایمانداران را از روی زمین بر می دارد تا راهی باز کند که داوری

Jan/18/2016 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 582 بازدید 1