چرا زنان نمی توانند واعظ باشند؟ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس خادمین زن زیادی وجود داشتند و بسیاری از مسیحیان معتقدند که زنان نیز می توانند در خدمت خدا شریک باشند و اخیرا" حتی در کلیسای انگلیکن در انگلیس خانمی ایرانی الاصل به مقام اسقفی دستگذار

Oct/15/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 313 بازدید 0  

چه فرقی میان فرقه های کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان وجود دارد مشاهده پاسخ

بطور خلاصه کاتولیکها و ارتدوکسها تفاوت چشمگیر زیادی با هم ندارند. کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس اعتقاد شدید به جانشینی رسولان به ترتیب دارند ولی کلیساهای پروتستان به غیر از کلیساهای انگلیکن و بعضی کلیساه

Jun/22/2017 کلیسا Vrezh Babakhani 1560 بازدید 6  

آیا یک ایماندار به مسیح می بایست به کلیسایش ده یک درآمدش را مشاهده پاسخ

در پاسخ به این سؤال که عکس العملهای مختلفی را در بر داشته، بهتر است به متن کلام خدا توجه کنیم و نه به احساسات یا خوشنود ساختن و جلب رضایت مردم و جماعتها. متأسفانه بسیاری انجیل عیسی مسیح را رقیق کرد

May/06/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 1263 بازدید 2  

ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﺁﮔﻮﺳﺘﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻟﻮﺗﺮ دیده میشود ﯾﺎ ﮐﺎﻟﻮن ﻭ ﺁﯾﺎ ﺁﮔﻮﺳﺘ مشاهده پاسخ

لوتر و کالون هر دو بطور مساوی تحت تأثیر نوشتجات آگوستین بودند. آگوستین متعلق به کلیسای کاتولیک نبوده ولی کلیسای کاتولیک بعدا" ایشان را به عنوان قدیس اعلام کرد و او را به عنوان یکی از پدران کلیسا

Apr/14/2017 کلیسا Vrezh Babakhani 447 بازدید 1  

اراده آزاد چیست و چه مقدار ما قدرت انتخاب آزاد داریم آیا کسا مشاهده پاسخ

پیروان نظریه کالون و آگوستین و لوتر معتقد به برگزیدگی پیش از بنیاد عالم هستند و پیروان آرمینین معتقد به اراده آزاد. باید گفت که هر دوی اینها نقش به سزایی در نجات ما دارند چه برگزیدگی و چه انتخاب آزاد.

Apr/14/2017 کلیسا Vrezh Babakhani 820 بازدید 5  

اولین کلیسا در چه تاریخی و کجا بنا شده است؟ مشاهده پاسخ

وقتی از کلیسا صحبت می کنیم، منظور جمع فرا خوانده شدگان است و اجتماع ایمانداران به مسیح. اولین کلیسا در روز پنطیکاست توسط پطرس رسول در شهر اورشلیم بنا شد. اما اگر منظورتان ساختمان کلیسا می باشد، اولین

Apr/03/2017 کلیسا Vrezh Babakhani 584 بازدید 5