منظور مسیح از پیغامش خطاب به کلیسای لاؤدیکیه چه بود؟ مشاهده پاسخ

همانگونه که در متن می خوانید این رساله به کلیسا نوشته شده و وقتی جماعتی کلیسا نامیده می شود مسلما" ایماندار به مسیح هستند. آنان ایماندارنی بودند که در ایمانشان ولرم شده بودند و نیاز داشتند در راب

Feb/15/2016 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 523 بازدید 0  

کاربردهای گوناگون واژۀ «شیخ» را در عهدجدید بررسی کنید. به نظ مشاهده پاسخ

برای شیخ یا پیر یا کشیش در زبان یونانی از یک کلمه استفاده شده است. شیخ ها در کلیسا مسئولیت موعظه و تعلیم و بشارت و مشورت را دارند. آنان تازه ایمان نیستند و بعنوان افراد بالغ روحانی امور کلیسایی را

Jan/18/2016 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 487 بازدید 1  

کلیسا چیست؟ مشاهده پاسخ

خیلی از مردم امروزه کلیسا را یک ساختمان می دانند. این معنی کتاب مقدسی کلیسا نیست. لغت "کلیسا" از لغت یونانی اِکلِزیا گرفته شده است که معنی آن " اجتماع" یا "مجزا شدگان"

Jan/18/2016 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 759 بازدید 2  

چرا شرکت در جلسات کلیسایی مهم است؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس به ما می گوید که ما نیاز به شرکت در کلیسا داریم تا بتوانیم خدا را با ایمانداران دیگر پرستش کنیم و از کلام خدا برای رشد روحانی خود تعلیم بگیریم (اعمال رسولان 2 : 42 ، عبرانیان 10 : 25). کل

Jan/18/2016 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 872 بازدید 2  

هدف کلیسا چیست؟ مشاهده پاسخ

اعمال رسولان 2 :42 را می توان عبارتی دانست برای بیان هدف کلیسا: "در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می نمودند. " بر اساس این آیه، هدف/ فعالیتهای کلیسا باید 1) تعلیم

Jan/18/2016 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 646 بازدید 1