اگر کسی سوال کند که چرا پروتستان را انتخاب کردی و نه کاتولیک مشاهده پاسخ

فرق اساسی میان کاتولیکها و ارتدوکسها با پروتستانها در این است که کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس به نجات از طریق اعمال نیک نیز معتقدند، اما کلیساهای پروتستان به نجات از گناه تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح

Jan/04/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 1753 بازدید 2  

تفاوت الهیات کلیسای جماعت ربانی ایران با Neo Pentecostal چیس مشاهده پاسخ

کلیسای جماعت ربانی، کلیسایی است که به تعمید روح القدس به عنوان تجربه ای غیر از تجربه تولد تازه و اولین نشانه آن یعنی تکلم به زبانها و نیز به ظهور عطایای روح در عصر حاضر نیز معتقد است. کلیساهای

Jan/03/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 276 بازدید 0  

در مورد ایماندار بودن و دنباله رو مسیح بودن آیا باهم فرقی دا مشاهده پاسخ

کلمه ایماندار طیف وسیعی را در بر می گیرد، یعنی همه اشخاصی که به نوعی ایمان دارند، ایماندار نامیده می شوند. البته ما مسیحیان وقتی اشاره می کنیم که کسی ایماندار است، معتقدیم که او کسی است که به عیسی مسی

Dec/21/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 282 بازدید 1  

آیا کتاب مقدس مخالف رفاه انسان و توسعه و پیشرفت علم و تکنولو مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه مسیحیت تأثیر بسزا و مهمی در تاریخ بر پیشرفت علمی و رفاه مردم در تمام دنیا بوده است چنین نتیجه گیری ای منصفانه نخواهد بود. اما برای روشن شدن موضوع مقاله ای را از بسیاری از مقالات ما در

Dec/19/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 276 بازدید 0  

در کلیسایی که من می روم تندیسی از تصاویر مسیح و یارانش و نه مشاهده پاسخ

کلیسای اولیه در خانه ها یکدیگر را ملاقات می کردند و در آن زمان مسیحیان نمی توانستند در ساختمانی رسمی و شناخته شده به عنوان کلیسا جمع شوند. پس از قرن سوم میلادی که امپراطوری روم در برابر پیام مسیحیت به

Dec/15/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 291 بازدید 2  

برای ما کاتولیک ها چون مراسم کلیسایی حائز اهمیت است آیا ممکن مشاهده پاسخ

با در نظر داشتن این که وب سایت پرپاسخ وب سایتی است بین الکلیسایی و غیرفرقه ای و نیز تمرکز این وب سایت به کتاب مقدس است و نه سنتهای کلیسایی، می توانم به سه آئین کتاب مقدس اشاره کنم: 1- آئین تعم

Dec/12/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 444 بازدید 1