چرا بیشتر ایرانیان پروتستان را انتخاب می کنند تا کاتولیک ؟ مشاهده پاسخ

بیشتر ایرانیان به دنبال حقیقت در عیسی مسیح هستند و نه به دنبال فرقه های مسیحی و ما هم در این وب سایت هیچ فرقه ای را تبلیغ نمی کنیم. ما در این وب سایت معتقد به کتاب مقدس هستیم و معیار و مقیاس ما برای ا

Oct/16 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 27 مشاهده شده 0  

چرا زنان نمی توانند واعظ باشند؟ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس خادمین زن زیادی وجود داشتند و بسیاری از مسیحیان معتقدند که زنان نیز می توانند در خدمت خدا شریک باشند و اخیرا" حتی در کلیسای انگلیکن در انگلیس خانمی ایرانی الاصل به مقام اسقفی دستگذار

Oct/15 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 8 مشاهده شده 0  

چه فرقی میان فرقه های کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان وجود دارد مشاهده پاسخ

بطور خلاصه کاتولیکها و ارتدوکسها تفاوت چشمگیر زیادی با هم ندارند. کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس اعتقاد شدید به جانشینی رسولان به ترتیب دارند ولی کلیساهای پروتستان به غیر از کلیساهای انگلیکن و بعضی کلیساه

Jun/22 کلیسا Vrezh Babakhani 273 مشاهده شده 4  

آیا یک ایماندار به مسیح می بایست به کلیسایش ده یک درآمدش را مشاهده پاسخ

در پاسخ به این سؤال که عکس العملهای مختلفی را در بر داشته، بهتر است به متن کلام خدا توجه کنیم و نه به احساسات یا خوشنود ساختن و جلب رضایت مردم و جماعتها. متأسفانه بسیاری انجیل عیسی مسیح را رقیق کرد

May/06 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 466 مشاهده شده 0  

ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﺁﮔﻮﺳﺘﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻟﻮﺗﺮ دیده میشود ﯾﺎ ﮐﺎﻟﻮن ﻭ ﺁﯾﺎ ﺁﮔﻮﺳﺘ مشاهده پاسخ

لوتر و کالون هر دو بطور مساوی تحت تأثیر نوشتجات آگوستین بودند. آگوستین متعلق به کلیسای کاتولیک نبوده ولی کلیسای کاتولیک بعدا" ایشان را به عنوان قدیس اعلام کرد و او را به عنوان یکی از پدران کلیسا

Apr/14 کلیسا Vrezh Babakhani 144 مشاهده شده 1  

اراده آزاد چیست و چه مقدار ما قدرت انتخاب آزاد داریم آیا کسا مشاهده پاسخ

پیروان نظریه کالون و آگوستین و لوتر معتقد به برگزیدگی پیش از بنیاد عالم هستند و پیروان آرمینین معتقد به اراده آزاد. باید گفت که هر دوی اینها نقش به سزایی در نجات ما دارند چه برگزیدگی و چه انتخاب آزاد.

Apr/14 کلیسا Vrezh Babakhani 173 مشاهده شده 1