چه فرقی میان فرقه های کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان وجود دارد مشاهده پاسخ

بطور خلاصه کاتولیکها و ارتدوکسها تفاوت چشمگیر زیادی با هم ندارند. کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس اعتقاد شدید به جانشینی رسولان به ترتیب دارند ولی کلیساهای پروتستان به غیر از کلیساهای انگلیکن و بعضی کلیساه

Jun/22 کلیسا Vrezh Babakhani 183 مشاهده شده 4  

ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﺁﮔﻮﺳﺘﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻟﻮﺗﺮ دیده میشود ﯾﺎ ﮐﺎﻟﻮن ﻭ ﺁﯾﺎ ﺁﮔﻮﺳﺘ مشاهده پاسخ

لوتر و کالون هر دو بطور مساوی تحت تأثیر نوشتجات آگوستین بودند. آگوستین متعلق به کلیسای کاتولیک نبوده ولی کلیسای کاتولیک بعدا" ایشان را به عنوان قدیس اعلام کرد و او را به عنوان یکی از پدران کلیسا

Apr/14 کلیسا Vrezh Babakhani 110 مشاهده شده 1  

اراده آزاد چیست و چه مقدار ما قدرت انتخاب آزاد داریم آیا کسا مشاهده پاسخ

پیروان نظریه کالون و آگوستین و لوتر معتقد به برگزیدگی پیش از بنیاد عالم هستند و پیروان آرمینین معتقد به اراده آزاد. باید گفت که هر دوی اینها نقش به سزایی در نجات ما دارند چه برگزیدگی و چه انتخاب آزاد.

Apr/14 کلیسا Vrezh Babakhani 131 مشاهده شده 1  

اولین کلیسا در چه تاریخی و کجا بنا شده است؟ مشاهده پاسخ

وقتی از کلیسا صحبت می کنیم، منظور جمع فرا خوانده شدگان است و اجتماع ایمانداران به مسیح. اولین کلیسا در روز پنطیکاست توسط پطرس رسول در شهر اورشلیم بنا شد. اما اگر منظورتان ساختمان کلیسا می باشد، اولین

Apr/03 کلیسا Vrezh Babakhani 145 مشاهده شده 3  

چگونه کلیسا و کشیشان راستین را از کلیساها و کشیشان دروغین تش مشاهده پاسخ

کلیسایی که تمامی کلام خدا را به وضوح به مردم بیان می کند و در آن دوستی و محبت خدا حاکم است و شخص خود را در یک خانواده گرم مسیحی احساس می کند و حضور پاک خدا را در آن تجربه می کند، کلیسایی است که مد نظر

Dec/07 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 211 مشاهده شده 1  

طبق 1 قرنتیان باب 11 آیا این باب انجیل ، حجاب زنان را در مسی مشاهده پاسخ

آنچه در اول قرنتیان فصل 11 در باره پوشش زنان آمده باید توجه داشت که مربوط به فرهنگ آن زمان بوده است و با توجه به اینکه امروزه این فرهنگ در بسیاری از کشورها دیگر وجود ندارد و نداشتن سر پوشیده برای زنان

Oct/29 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 273 مشاهده شده 0