تفاوت میان کلیساهای فرقه ای و غیرفرقه ای در چیست؟ مشاهده پاسخ

کلیساهای فرقه ای به تفسیر خاصی که معتقدند بسیار وابسته اند و در پذیرش افراد دیگر از کلیساها یا فرقه های دیگر با احتیاط بیشتری برخورد می کنند و کلیساهای غیرفرقه ای با اینکه به اصول خاصی ایمان دارند ولی

Sep/14/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 58 بازدید 1  

تعمید و مفاهیم آن مشاهده پاسخ

اندک ایماندارانی هستند که در مفهوم تعمید، تعمق و یا سعی در درک مفهوم آن کرده باشند. درچندین جا، مخصوصاً مناسبت‌های مرتبط به تعمید و یا دور هم‌نشینی‌هایی که با ایمانداران داشتم، زمانی که

Sep/06/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 50 بازدید 1  

شرحی بر اعتقادنامه مسیحی مشاهده پاسخ

اصول ایمان مسیحی مجموعه‌ای از باورهای پویا مبتنی بر حقایق کتابمقدسی است که در طی قرون به قدرت و تنویر روح‌القدس بر کلیسای عیسی مسیح آشکار گردیده و کلیسا که بنیاد راستی است به هدایت روح خدا آ

Sep/05/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 1  

شاگردی مسیح و شاگردسازی- برنابا و تیموتاؤس های شما کیستند؟ مشاهده پاسخ

از زمانی که به عیسی مسیح ایمان می آوریم تا زمانی که به او در آسمان می پیوندیم، ما یک شاگرد هستیم و شاگردساز. و امروز می خواهم در مورد این دو نقش یک ایماندار صحبت کنم. ما در زندگی خود از خیلی اشخاص

Sep/04/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 0  

کلیسا، خانواده ای که به آن تعهد داریم! مشاهده پاسخ

انسان موجودی اجتماعی آفریده شده است. ما انسانها برای مشارکت و مصاحبت و رفاقت ساخته شدیم و برای تشکیل خانواده آفریده شده ایم و هیچکدام از ما به تنهایی نمیتواند کاری را بکند. در کتاب مقدس صحبتی از

Sep/04/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 50 بازدید 0  

چگونه نمونه آسمان را بر زمین بنا کنیم؟ مشاهده پاسخ

ما به عنوان افراد و نیز کلیسا چیزی را در زندگیمان بنا می کنیم و کتاب مقدس آن را ساختمان یا بنای زندگی ما یا کلیسا نامیده. خیلی مهم است که با دانایی و هوشیاری این ساختمان را بخوبی بنا کنیم. پولس رسول د

Sep/04/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 0