آیا یک مسیحی پروتستان که غسل تعمید شده ضرورتی دارد که برای ب مشاهده پاسخ

تعمید آب در تمام عمر شخص فقط یک بار صورت می پذیرد ، مگر آنکه تعمیدی که شخص گرفته باشد بر اساس اصول کتاب مقدسی نباشد. در این صورت، شخص می تواند بار دیگر مطابق با اصول کتاب مقدس تعمید گیرد.

Dec/26/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 4  

چرا بعضی مسیحیان تولد مسیح را بجای ۲۵ دسامبر ۶ ژانویه می گیر مشاهده پاسخ

 طبق برخی از مدارك قرن دوم میلادی، ششم ژانویه تاریخ تولد مسیح شمرده می شد و تا قرن چهارم وضع بدین منوال بود و از آن زمان بدستور كلیسای كاتولیك رم، تاریخ تولد 25 دسامبر و تاریخ غسل تعمید ششم ژانوی

Dec/23/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 48 بازدید 13  

چرا بعضی مسیحیان تولد مسیح را بجای ۲۵ دسامبر ۶ ژانویه می گیر مشاهده پاسخ

 طبق برخی از مدارك قرن دوم میلادی، ششم ژانویه تاریخ تولد مسیح شمرده می شد و تا قرن چهارم وضع بدین منوال بود و از آن زمان بدستور كلیسای كاتولیك رم، تاریخ تولد 25 دسامبر و تاریخ غسل تعمید ششم ژانوی

Dec/23/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 51 بازدید 6  

آیا یک شخص مسیحی که عضو کلیسایی است می تواند کسی را تعمید ده مشاهده پاسخ

در هیچ جای کتاب مقدس شاهد این مسئله نیستیم که تأئید کننده تعمید دادن افراد توسط یک نوایمان یا هر ایماندار دیگری باشد. در همه موارد شخصی که از نظر روحانی بلوغ دارد، مانند یحیی یا رسولان مسیح

Nov/26/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 4