در مسیحیت مرد چند زن مجاز است داشته باشد؟ سؤال بعد اینکه اگر مشاهده پاسخ

در کلام خدا کاملاً مشخص است که خدا برای آدم یعنی اولین مرد آفریده شده اش، تنها یک زن قرار داد و در عهد جدید نیز کلیسا را به عنوان سمبل ازدواج، تنها عروس واحد عیسی مسیح می شمارد و نیز باید این را نیز ا

Nov/08/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 130 بازدید 0  

بنده می خواستم بدونم که بعد از عمل نزدیکی با همسر آیا لازم ب مشاهده پاسخ

غسل جنابت یا غسلهای دیگر اسلامی که به منظور طهارت شخص پس از عمل جنسی صورت می پذیرد و معنای روحانی در پس آن هست و اگر شخصی این عمل را انجام ندهد، نجس یا ناپاک یا نالایق برای انجام فرایض دینی مانند نماز

Oct/15/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 133 بازدید 0  

سوال مورد نظرم ممکن است کمی زشت و بی ادبانه باشد، پیشاپیش عذ مشاهده پاسخ

کلام خدا در رومیان 1: 26-27 اشاره می کند که روابط زن و شوهر یا مردان با زنان می بایست رابطه  زناشویی طبیعی باشد و مسئله روابط زناشویی غیرطبیعی را جزو گناهانی می داند که باعث خشم و غضب خدا می شود.

Sep/15/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 297 بازدید 0  

با توجه به اینکه انسانها آزاد آفریده شده اند، آیا یک مسیحی م مشاهده پاسخ

ازادی و دمکراسی در کتاب مقدس دارای مفاهیم خاص خودش است و نمی توان آن را صد در صد با ازادی یا دمکراسی یونانی یکی پنداشت. در مورد ازدواج نیز مسلما" ازادی انتخاب وجود دارد و بر خلاف بعضی نظریات، خدا

Sep/12/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 358 بازدید 1