آیا مسیحیان می توانند ازدواج بین فرقه ای کنند؟ مشاهده پاسخ

در ازدواج  و زندگی زناشویی، مسئله اساسی، تفاوت فرقه ای نمی باشد بلکه اینکه آیا زوج مسیحی که می خواهند با هم وصلت کنند، هر دو صرف نظر از هر کلیسا یا فرقه ای که باشند، از گناهان خود توبه کرده

Nov/23/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 138 بازدید 0  

در مسیحیت مرد چند زن مجاز است داشته باشد؟ سؤال بعد اینکه اگر مشاهده پاسخ

در کلام خدا کاملاً مشخص است که خدا برای آدم یعنی اولین مرد آفریده شده اش، تنها یک زن قرار داد و در عهد جدید نیز کلیسا را به عنوان سمبل ازدواج، تنها عروس واحد عیسی مسیح می شمارد و نیز باید این را نیز ا

Nov/08/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 102 بازدید 0  

بنده می خواستم بدونم که بعد از عمل نزدیکی با همسر آیا لازم ب مشاهده پاسخ

غسل جنابت یا غسلهای دیگر اسلامی که به منظور طهارت شخص پس از عمل جنسی صورت می پذیرد و معنای روحانی در پس آن هست و اگر شخصی این عمل را انجام ندهد، نجس یا ناپاک یا نالایق برای انجام فرایض دینی مانند نماز

Oct/15/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 104 بازدید 0  

سوال مورد نظرم ممکن است کمی زشت و بی ادبانه باشد، پیشاپیش عذ مشاهده پاسخ

کلام خدا در رومیان 1: 26-27 اشاره می کند که روابط زن و شوهر یا مردان با زنان می بایست رابطه  زناشویی طبیعی باشد و مسئله روابط زناشویی غیرطبیعی را جزو گناهانی می داند که باعث خشم و غضب خدا می شود.

Sep/15/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 268 بازدید 0