دختر بنده با پسری دوست هستند و مدتی طولانی است که از رابطه ج مشاهده پاسخ

گفته ای در زبان انگلیسی وجود دارد که به این مسئله پاسخ خوبی می دهد: عشق واقعی، صبر می کند!!! وقتی دوست پسرِ دختر محترمتان حاضر نیستند تا ازدواج با دخترتان روی خواسته ها و هوسهای خود پا بگذارند و پر

Mar/11/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 125 بازدید 0  

با اینکه گفته شده است که تمامی ایمانداران مسیحی خواهر و مشاهده پاسخ

مسئله خواهر و برادر بودن ایمانداران با یکدیگر ربطی به مسئله ازدواج ندارد. خطاب کردن خواهر و برادر در کلیسا اشاره به بودن در خانواده الهی می کند و بیانگر امری کاملاً روحانی در پس این عناوین می باش

Mar/01/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 92 بازدید 0  

نقش زنان در کلیسا مشاهده پاسخ

آیات اصلی  داوران ۴: ۴ – دبوره، نبیه و رهبر و داور در اسرائیل.  اعمال ۱: ۱۴، ۲: ۱-۴، ۱۶-۱۸، ۲۱: ۸-۹ – زنان نیز روح‌القدس و عطای نبوت را می‌یابند.  رومیان ۱۶: ۱،

Dec/20/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 143 بازدید 0  

آیا مسیحیان می توانند ازدواج بین فرقه ای کنند؟ مشاهده پاسخ

در ازدواج  و زندگی زناشویی، مسئله اساسی، تفاوت فرقه ای نمی باشد بلکه اینکه آیا زوج مسیحی که می خواهند با هم وصلت کنند، هر دو صرف نظر از هر کلیسا یا فرقه ای که باشند، از گناهان خود توبه کرده

Nov/23/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 163 بازدید 0