آیا دختر و پسر مسیحی بدون ازدواج قانونی و امکان ثبت، به دلیل مشاهده پاسخ

کلیسا در تمام دنیا، بدون مجوز قانونی کشوری که در آن زندگی می کنید، نمی تواند دختر و پسری را به عقد هم در بیاورد و می بایست اول شرایط قانونی کشوری طی شود و پس از آن در کلیسا عقد کنند، همان گونه که در و

Apr/04/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 0  

دختر بنده با پسری دوست هستند و مدتی طولانی است که از رابطه ج مشاهده پاسخ

گفته ای در زبان انگلیسی وجود دارد که به این مسئله پاسخ خوبی می دهد: عشق واقعی، صبر می کند!!! وقتی دوست پسرِ دختر محترمتان حاضر نیستند تا ازدواج با دخترتان روی خواسته ها و هوسهای خود پا بگذارند و پر

Mar/11/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 99 بازدید 0  

با اینکه گفته شده است که تمامی ایمانداران مسیحی خواهر و مشاهده پاسخ

مسئله خواهر و برادر بودن ایمانداران با یکدیگر ربطی به مسئله ازدواج ندارد. خطاب کردن خواهر و برادر در کلیسا اشاره به بودن در خانواده الهی می کند و بیانگر امری کاملاً روحانی در پس این عناوین می باش

Mar/01/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 64 بازدید 0  

نقش زنان در کلیسا مشاهده پاسخ

آیات اصلی  داوران ۴: ۴ – دبوره، نبیه و رهبر و داور در اسرائیل.  اعمال ۱: ۱۴، ۲: ۱-۴، ۱۶-۱۸، ۲۱: ۸-۹ – زنان نیز روح‌القدس و عطای نبوت را می‌یابند.  رومیان ۱۶: ۱،

Dec/20/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 106 بازدید 0