مراسم ازدواج در سه فرقه کاتولیک و ارتودوکس و پروتستان چه فرق مشاهده پاسخ

مراسم ازدواج در کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان تقاوت چندانی در متن اجرای مراسم وجود ندارد ولی از نظر اجرای مراسم در کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس مناسک و مراسم خاصی وجود دارند ولی در کلیساهای پروت

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 746 بازدید 1