من چطور می توانم بدانم عاشقم؟ مشاهده پاسخ

  عشق احساسی بسیار قویست. عشق بزرگترین انگیزه برای زندگی ماست. ما تصمیمات بزرگ زیادی را بر اساس عشق می گیریم و حتی ازدواج می کنیم چون احساس می کنیم عاشق شده ایم. ممکن است این مطلب باعث نی

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 548 بازدید 2  

کتاب مقدس دربارة قرار ملاقات/ نامزدی چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

 اگرچه کلمة "نامزدی" و "قرار ملاقات" در کتاب مقدس نیست، اما به ما اصولی داده شده است که مسیحیان باید قبل از ازدواج بر طبق آن اصول رفتار کنند. اول اینکه ما باید خود را از دی

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 612 بازدید 1  

تا چه حدی رابطة نزدیک قبل از ازدواج قابل قبول است؟ مشاهده پاسخ

 افسسیان 5: 3 به ما می گوید، "اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما مذکور هم نشود چنانکه مقدسین را می شاید". هر چیزی که حتی "اشاره ای" از بی بند وباریهای جنسی باشد برای مسی

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 1179 بازدید 4  

کتاب مقدس دربارۀ رابطۀ جنسی قبل از ازدواج چه میگوید؟ مشاهده پاسخ

در کنار سایر گناهان جنسی، رابطۀ جنسی قبل از ازدواج، مکرراً در کتاب مقدس مورد سرزنش قرار گرفته است (اعمال 15: 20 ؛ رومیان 1: 29 ؛ اول قرنتیان 5: 1 ؛ 6: 13 ، 18؛ 7: 2 ؛ 10: 8 ؛ دوم قرنتیان 12: 21 ؛غل

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 561 بازدید 1  

کتاب مقدس درباره طلاق و ازدواج مجدد چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

 علیرغم دیدگاه شما نسبت به طلاق، همیشه باید حقیقتی را که کتابمقدس در کتاب ملاکی 16:2 بیان داشته است بیاد داشت: "زیرا یهوه خدای اسرائیل میگوید که از طلاق نفرت دارم." مطابق تعلیم کتا

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 767 بازدید 2  

من طلاق گرفته ام. آیا بر طبق کتاب مقدس می توانم دوباره ازدوا مشاهده پاسخ

ما اغلب چنین سوالاتی را دریافت می کنیم که مثلا "من به چنین و چنان دلیلی طلاق گرفته ام. آیا می توانم دوباره ازدواج کنم؟" " من دوبار طلاق گرفته ام- اولی بخاطر زنای همسرم و دومی بخاطر ع

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 582 بازدید 1