کتاب مقدس در باره سقط جنین چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

گرفتن حیات یک شخص پیش از تولد چیز تازه‌ای نیست. اگرچه تصویب "حق سقط جنین" بعنوان یک عامل برای سیاست ترقی خواهانه در جوامع غربی امری تازه است، اما سقط جنین از دوران باستان در هر فرهنگ

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 636 بازدید 1  

آیا کتاب مقدس رابطه جنسی را سرکوب می کند؟ مشاهده پاسخ

بیایید یک تصور غلط را روشن کنیم. خداوند طرفدار رابطه جنسی است! او این رابطه را بوجود آورد و اندیشید که اگر در چهارچوب درست انجام شود زیباست. امثال سلیمان می گوید، " و از زن جوانی خویش

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 713 بازدید 1  

آیا چنین چیزی بنام نصفة دیگر وجود دارد؟ آیا خدا برای ازدواج مشاهده پاسخ

 عقیدة عمومی از " نصفة دیگر" این است که برای هر کس، یکنفر وجود دارد که "نصفة کامل" است، که اگر با کس دیگری بغیر از آن نصفه ازدواج کند هرگز خوشحال نخواهد بود. آیا این عقیدة

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 963 بازدید 3  

من چطور می توانم خود را برای ازدواج آماده کنم؟ مشاهده پاسخ

 آماده شدن یکنفر برای ازدواج کتاب مقدسی مثل آماده شدن برای هر مرحله ای از زندگیست. اصولی هست که باید به همة ابعاد زندگی ما بعنوان یک ایماندار با تولد تازه حکومت کنند. "خداوند خدای خود را

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 834 بازدید 2  

من چطور می توانم بدانم عاشقم؟ مشاهده پاسخ

  عشق احساسی بسیار قویست. عشق بزرگترین انگیزه برای زندگی ماست. ما تصمیمات بزرگ زیادی را بر اساس عشق می گیریم و حتی ازدواج می کنیم چون احساس می کنیم عاشق شده ایم. ممکن است این مطلب باعث نی

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 519 بازدید 2  

کتاب مقدس دربارة قرار ملاقات/ نامزدی چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

 اگرچه کلمة "نامزدی" و "قرار ملاقات" در کتاب مقدس نیست، اما به ما اصولی داده شده است که مسیحیان باید قبل از ازدواج بر طبق آن اصول رفتار کنند. اول اینکه ما باید خود را از دی

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 588 بازدید 1