نقش زنان در کلیسا مشاهده پاسخ

آیات اصلی  داوران ۴: ۴ – دبوره، نبیه و رهبر و داور در اسرائیل.  اعمال ۱: ۱۴، ۲: ۱-۴، ۱۶-۱۸، ۲۱: ۸-۹ – زنان نیز روح‌القدس و عطای نبوت را می‌یابند.  رومیان ۱۶: ۱،

Dec/20/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0  

آیا مسیحیان می توانند ازدواج بین فرقه ای کنند؟ مشاهده پاسخ

در ازدواج  و زندگی زناشویی، مسئله اساسی، تفاوت فرقه ای نمی باشد بلکه اینکه آیا زوج مسیحی که می خواهند با هم وصلت کنند، هر دو صرف نظر از هر کلیسا یا فرقه ای که باشند، از گناهان خود توبه کرده

Nov/23/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 0  

در مسیحیت مرد چند زن مجاز است داشته باشد؟ سؤال بعد اینکه اگر مشاهده پاسخ

در کلام خدا کاملاً مشخص است که خدا برای آدم یعنی اولین مرد آفریده شده اش، تنها یک زن قرار داد و در عهد جدید نیز کلیسا را به عنوان سمبل ازدواج، تنها عروس واحد عیسی مسیح می شمارد و نیز باید این را نیز ا

Nov/08/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

ایا میشود یک مرد مسیحی با زن مسلمان ازدواج کند!؟ اگر زن مسل مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام و روز به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: ازادی و دمکراسی در 

Oct/13/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 0  

سلام ازدواج مسیحی با مسلمان جایز هست؟ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام و روز به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: ازادی و دمکراسی در 

Oct/12/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0