برای رابطه جنسی حتماً بايد ازدواج كرد يا اينكه بدون ازدواج ه مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما سه مقاله کوتاه از وب سایت پرپاسخ در زیر برایتان ارسال می شود: به منظور پاسخ به سؤالتان، لطفاً به مقالات زیر توجه کنید و آنها را مطالعه کنید: آیا اشتباه است که یک زوج قبل از ا

Sep/26/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 38 بازدید 0  

من و دوست دخترم سه سال پیش باهم آشنا شدیم. من از طریق یکی از مشاهده پاسخ

از اینکه اشتیاق دارید تا مسیح را قلباً و از صمیم دل پیروی کنید، خوشوقتیم. جهت ازدواج در کلیسا، مهم است که با یکی از کلیساها که در کشور قبرس وجود دارند، تماس بگیرید و از کشیش آن کلیسا درخواست کنید ت

Sep/11/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 66 بازدید 0  

مشکلی که بسیاری از جوانان امروز دچارشان هستند شهوت و غریزه ج مشاهده پاسخ

در صورتی که شما مسیحی می باشید وعیسی مسیح را پیروی می کنید و روح خدا در شما ساکن است و واقعاً سرسپرده عیسی مسیح هستید، می بایست عاشقانه و با سرسپردگی کامل به کلام او عمل کنید و در پاکی و تقدس دوران جو

Aug/30/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 61 بازدید 0  

حکم ازدواج با سایر ادیان چیست؟ تا حدودی جواب سؤالات ارسالی مشاهده پاسخ

پر واضح است که ازدواج یک مسیحی با شخصی از یک ایمان و باور دیگر که متفاوت از ایمان مسیحی است، امری خوشایند نیست و مسلماً این مسئله نه فقط در باره مسیحیان بلکه در هر ایمان و باور دیگری نیز امری دلپذیر ن

Aug/14/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 96 بازدید 1  

سؤال من در مورد طلاق بود. منظور من از پزشکان، مشاوران خانوا مشاهده پاسخ

مسئله این نیست که عیسی مسیح،  مطلبی گفته که مربوط به آن زمان بوده و برای امروز پاسخ خوبی برای نیازهای ما نباشد. تمام سخنان گوهربار عیسی مسیح در هر عرصه از زمان باعث تبدیل و تغییر بنیادی به سوی رش

Jun/19/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 102 بازدید 0