آیا دعای دسته جمعی مهم است؟ آیا دعای دسته جمعی قدرتمند تر مشاهده پاسخ

دعای دسته جمعی قسمت مهمی از زندگی کلیسایی است، که همراه پرستش، تعلیم صحیح، شام خداوند یا عشاء ربانی، و مشارکت است. کلیسای اولیه مرتب با هم جمع می شدند تا از اصول تعالیم حواریون، شکستن نان، و دعای د

Jan/18/2016 دعا کشیش ورژ باباخانی 635 بازدید 4  

دعای گناهکار چیست؟ مشاهده پاسخ

هنگامی که شخص گناهکار عمیقاً درک میکند گناهکار است و احتیاج به نجات دهنده دارد، در حضور خدا دعا می کند تا آمرزیده شده حیات جاودانی بیابد. این دعا، دعای گناهکار نام دارد. دعای گناهکار، به خودی خود چ

Jan/18/2016 دعا کشیش ورژ باباخانی 630 بازدید 3  

چرا دعا؟ مشاهده پاسخ

چرا دعا؟ چرا باید دعا کنیم اگر خدا آینده را می داند و خودش در کنترل همه چیز است؟ اگر نمی توانیم فکر خدا را عوض کنیم، چرا باید دعا کنیم؟ برای مسیحیان، دعا مثل تنفس کردن است. آسانتر است که دعا کن

Jan/18/2016 دعا کشیش ورژ باباخانی 712 بازدید 4