به نظر شما اشکال داره که آدم به عطیه ی زبان ها اعتقادی نداشت مشاهده پاسخ

بسیاری این سؤال را دارند که تعمید در روح القدس که در کتاب مقدس به آن اشاره شده است چیست؟ آیا همان تولد تازه می باشد یا تجربه ای جداگانه؟ آیا بعد از تعمید آب است، یا قبل از آن نیز می شود تعمید در روح ا

Oct/08/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 137 بازدید 1  

موقع تعمید گرفتن چه دعایی باید کرد؟ مشاهده پاسخ

در زمان تعمید در آب شخص، دعای خاصی در کلاام خدا بیان نشده که باید تکرار شود و اصولا" کشیش یا رهبری که نوایمان را تعمید می دهد، برای شخص تعمید گیرنده دعا می کند و تعمید گیرنده با ایشان همراه می شو

Sep/12/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 230 بازدید 1  

چرا در اول تسالونیکیان 5: 18 کلام خدا می فرماید: برای همه جی مشاهده پاسخ

آیه ای که اشاره کرده اید، نمی گوید برای هر چه که پیش می آید، خدا را شکر کنید. خیلی مهم است که آیه را به همان صورت که نوشته شده به آن دقت کنیم و تفسیر کنیم. اینجا آیه را برای شما دقیقا" درج می کنم

Sep/10/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 272 بازدید 3  

آیا دعا کردن میتواند در مورد هر مطلبی، آنی و هر چیزی که به ذ مشاهده پاسخ

دعا به منظور ایجاد رابطه  دوستی و صمیمت با خدا می باشد و مسلماً برای ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت، مهم است که آنچه به خدا می گوییم از دل بر آید که بر دل نیز بنشیند. خدا مایل نیست که کس دیگری برای ش

Aug/23/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 328 بازدید 0  

رازگاهان یا عبادت شخصی یک مسیحی چگونه باید باشد؟ مشاهده پاسخ

چگونه اوقاتی پرمعنا با خدا داشته باشیم (رازگاهان)   برای داشتن رازگاهانی مفید می باید چهار عناصر مهم آن را در نظر بگیرید: با حالتی درست شروع کنید زمان مشخصی را انتخاب کنید مکان

May/30/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 793 بازدید 1