در کتاب مزامیر 105: 4 می گه خداوند و قوت او را بطلبید. منظ مشاهده پاسخ

ما برای روبرو شدن با چالشهای مختلف زندگی به قوت خداوند نیاز داریم و مسلما" روح القدس این قوت را به ما می بخشد. اما نباید فراموش کنیم که روح القدس فقط یک نیرو یا قوت نیست بلکه یک شخصیت می باشد که

Dec/05/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 298 بازدید 1  

آیا روزه در مسیحیت فقط شامل نخوردن و نیاشامیدن هست یا می توا مشاهده پاسخ

دروغ نگفتن و غیبت نکردن و غیره از عادتهای زشتی می باشند که یک مسیحی به  روشهای مختلف می بایست از آنها آزاد شود و مسلما" می بایست اگر شخص روزه مثلا" دروغ نگفتن را می گیرد، مسئله فقط این

Nov/28/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 334 بازدید 0  

رابطه بین روزه و اجابت و پاسخ دعا چیست؟ مشاهده پاسخ

روزه نشاندهنده جدیت ما در خواهشی که از خدا داریم می باشد و در ضمن در روزه تمرکز بیشتری به موضوعی که درخواست ماست می شود و تمایلات بدنی ما تحت کنترل و تسلط روح ما قرار می گیرد و بدینوسیله در دریافت دعا

Nov/23/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 310 بازدید 0  

چرا بعضی از مسیحیان از کلماتی در زمان دعا استفاده می کنند ک مشاهده پاسخ

  در رابطه با سؤالی که کرده اید، مقاله ای تعلیمی از کلام خدا در این باره یعنی تکلم به زبانها برایتان می فرستم که بطور کامل به آن اشاره شده و از دیدگاه کتاب مقدسی بررسی شده است: تعمید در روح

Nov/21/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 461 بازدید 0  

من مقاله شما را در مورد روزه مطالعه کردم و همچنین گفته شما ر مشاهده پاسخ

در باره روزه کتاب مقدس هیچ روز خاصی را چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید مشخص نکرده است و با توجه به اینکه ایمان ما مسیحیان بر اساس کتاب مقدس می باشد و نیز کتاب مقدس تنها معیار اساسی ایمان و عمل ما است،

Nov/20/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 317 بازدید 0  

در مورد تعمید در روالقدس: اگر کسی تعمید آب شده باشه و براش د مشاهده پاسخ

اولین نشانه تعمید روح القدس همیشه تکلم به زبانها می باشد و پس از آن نشانه های دیگر مانند نبوت یا عطایای دیگر می توانند ظاهر شوند اما با توجه به آیاتی که در مقاله زیر نوشته شده، کتاب مقدس نشان می دهد ک

Nov/17/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 371 بازدید 0