یک مسیحی به جز دعای ربانی ویا دعای نمونه که در انجیل متی 6: مشاهده پاسخ

یک مسیحی روز خود را با وقت مشخص در دعای شخصی و مطالعه کتاب مقدس شروع می کند و حتما" نباید کلمات خاصی را در دعا به کار ببرد یا ورد و ذکر خاصی را در دعا انجام دهد. عیسی مسیح در همان متی فصل 6 در با

Oct/12/2017 دعا کشیش ورژ باباخانی 553 بازدید 1  

چگونه می بایست روزه نگه داریم؟ مشاهده پاسخ

اگر قصد روزه گرفتن دارید، می‌توانید با به کارگیری مراحل زیر لحظات پربرکتی را در حضور خداوند سپری کنید و از برکات روحانی بیشتری برخوردار شوید.   ❤️👈مرحله اول: هدف خود را مشخص کنید &

Oct/12/2017 دعا کشیش ورژ باباخانی 277 بازدید 2  

آیا دعا و پرستش مسیحی حتما باید با صدای بلند باشد و اگر نبا مشاهده پاسخ

دعا و پرستش مسیحی به طرق مختلف در کتاب مقدس وجود دارند. یعنی در سکوت و با صدای بلند و حتی با رقص و پایکوبی و سرود. در مزامیر داود نوشته شده که گاهی داود در حضور خدا فریاد می کرد، گاهی در سکوت خدا را م

Oct/11/2017 دعا کشیش ورژ باباخانی 337 بازدید 1  

آیا دعا اراده خدا را عوض خواهد کرد؟ اگر برای بیماری که می با مشاهده پاسخ

خدا دارای اراده کلی و جزئی برای هر یک از انسانها دارد. اراده کلی خدا که نقشه او در نجات و رهایی انسانها و آمدن مسیح و غیره می باشد غیرقابل تغییر است حتی اگر دعا کنیم. اما اراده جزئی خدا مانند مسائلی ک

Aug/14/2017 دعا کشیش ورژ باباخانی 551 بازدید 3  

روزه در مسیحیت چگونه است؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح در آغاز خدمت خود 40 روز روزه نگه داشت که بسیاری از کلیساهای سنتی این 40 روز روزه را در موقعیتی خاص رعایت می کنند. در کتاب مقدس روزه به جهت ماتم بخاطر گناهان یا برای توبه از گناهان و ملاقات ب

Apr/29/2017 دعا Vrezh Babakhani 1448 بازدید 1  

چطور میشود صدای روح القدس خداوند را شنید؟ چطور میشود صدای ر مشاهده پاسخ

صدای خدا یا روح القدس را به طرق مختلف می شود شنید. اکثر موارد خدا از طریق کلامش با انسانها صحبت می کند و اگر هم روح القدس چیزی به شخص بگوید می بایست مطابق کلام خدا باشد، چون روح القدس خود مؤلف کتاب مق

Jan/08/2017 دعا Vrezh Babakhani 709 بازدید 1