در دعای ربانی در ترجمه های مختلف فارسی آمده است « ما را در آ مشاهده پاسخ

 کلمه Temptation در ترجمه کینگ جیمز کتاب مقدس، هم به معنای وسوسه، هم تجربه و هم آزمایش است. در اول قرنتیان می خوانیم: " هیچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت. اما خدا امین است

Feb/11/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 129 بازدید 1  

دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد، یعنی چه و اینکه من بواس مشاهده پاسخ

1- در باره دعای مرد عادل، کاملاً مشخص است منظور آن این است که وقتی شخصی که با خدا زندگی می کند و با او در راستی و صداقت زندگی می کند و مرتب و مداوم با او رابطه ای زنده دارد، دعای او قدرت زیادی دارد که

Feb/11/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 177 بازدید 0  

"چرا در ابتدای دعای ربانی می گوییم: "ای پدر ما که در آسمانی مشاهده پاسخ

وقتی شاگردان عیسی مسیح از او پرسیدند: " دعا کردن را به ما بیاموز." عیسی مسیح دعایش را اینچنین آغاز کرد: " ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد." چرا؟ در تمام عهد عتیق خدا بار

Feb/08/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 262 بازدید 0  

هرشب خواب برهنه می بینم چی کار کنم خواب برهنه نبینم هرشب ارض مشاهده پاسخ

دوست عزیز سلام و روز به خیر، بسیاری از خوابهای ما تراوشی از آنچه در طول روز مشاهده می کنیم و فکر می کنیم می باشد. شما نیاز دارید در مرحله اول افکار خود را از اینگونه افکار بیهوده دور نگه دارید و در

Jan/26/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 105 بازدید 0