آیا به قدرت دعاهای خود باور دارید؟ مشاهده پاسخ

آیا به قدرت دعاهای خود باور دارید؟ یعقوب 5: 16 آیا واقعاً دعا تغییر و دگرگونی خاصی ایجاد می کند؟ قطعاً دعا تغییر بی نظیری ایجاد می کند چون خدای زنده ما یعنی روح القدس در درون ما که دعا می

Aug/16/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 87 بازدید 1  

چرا ما بیشتر به نام خداوند عیسی دعا می کنیم و در نام خدای پد مشاهده پاسخ

عیسی مسیح تنها واسطه بین پدر و بشر خاکی در کتاب مقدس معرفی شده است و به این علت وقتی گفته می شود که به نام عیسی مسیح از پدر بطلبیم یعنی به واسطه گی عیسی مسیح دعاهایمان را از درگاه خدای پدر درخواست می

Aug/04/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 0  

روح القدس و کار او مشاهده پاسخ

اصل کلام: روح القدس، بمثابه شخص! آیۀ کلیدی: " پدر به شما یاری دهنده، یعنی روح راستی را خواهد داد، که همیشه در کنار شماست". ( انجیل یوحنا 14 : 16 )! ممکن است برای خوانندۀ کتاب مقدس گمانی پیدا

Jul/11/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 0  

روزه چهل روزه مشاهده پاسخ

بسیاری از هموطنان ایرانی از ما در رابطه با عبادت های مرسوم در مسیحیت سوال می کنند و متاسفانه حتی بسیاری از مسیحیان نیز از بسیاری از آیین های مقدس و دعاها و روزه ها و سایر عباداتی که به مدت قرنهای متما

Jul/11/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 0  

1- وقتی دعا می کنیم به درگاه کدام شخص تثلیث باید دعا کنیم با مشاهده پاسخ

عیسی مسیح به ما یاد داده که از پدر به نام عیسی مسیح همه چیز را درخواست کنیم و روح القدس عزیز آنچه را در دعا از پدر توسط عیسی مسیح می طلبیم در زندگی ما جاری و عملی می سازد.

Jul/08/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 50 بازدید 0