چگونه جمع ایمانداران در کلیسا باعث جلال نام خداوند میشن؟ آیا مشاهده پاسخ

دوست خوبم مطلب صفت بزرگی یا کوچکی خدا در طول تاریخ مشکل بسیار مهمی برای بعضی، در شناخت خدا ایجاد کرده است. مذهب و دین و فلسفه هرگز نتوانسته اند مسئله کمیت خدا را حل کنند و تنها مسیحیت ا

Oct/09/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 47 بازدید 0  

به نظر شما اشکال داره که آدم به عطیه ی زبان ها اعتقادی نداش مشاهده پاسخ

بسیاری این سؤال را دارند که تعمید در روح القدس که در کتاب مقدس به آن اشاره شده است چیست؟ آیا همان تولد تازه می باشد یا تجربه ای جداگانه؟ آیا بعد از تعمید آب است یا قبل از آن نیز می شود تعمید در روح ال

Oct/08/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 32 بازدید 0  

موقع تعمید گرفتن چه دعایی باید کرد؟ مشاهده پاسخ

در زمان تعمید در آب شخص، دعای خاصی در کلاام خدا بیان نشده که باید تکرار شود و اصولا" کشیش یا رهبری که نوایمان را تعمید می دهد، برای شخص تعمید گیرنده دعا می کند و تعمید گیرنده با ایشان همراه می شو

Sep/12/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 123 بازدید 1  

چرا در اول تسالونیکیان 5: 18 کلام خدا می فرماید: برای همه جی مشاهده پاسخ

آیه ای که اشاره کرده اید، نمی گوید برای هر چه که پیش می آید، خدا را شکر کنید. خیلی مهم است که آیه را به همان صورت که نوشته شده به آن دقت کنیم و تفسیر کنیم. اینجا آیه را برای شما دقیقا" درج می کنم

Sep/10/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 155 بازدید 3  

آیا دعا کردن میتواند در مورد هر مطلبی، آنی و هر چیزی که ب مشاهده پاسخ

دعا به منظور ایجاد رابطه  دوستی و صمیمت با خدا می باشد و مسلماً برای ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت مهم است که آنچه به خدا می گوییم از دل بر آید که بر دل نیز بنشیند. خدا مایل نیست که کس دیگری برای شم

Aug/23/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 158 بازدید 0