پاسبانی از جلال مشاهده پاسخ

ما با تصمیم های درستی که در زندگی می گیریم از سکونت جلال خدا پاسبانی می کنیم. سالهاست که در قلبم مشتاق چیزی بیشتر از یک ملاقات موقتی حضور خدا در کلیسا و در دعاهای شخصی بودم. برای من ملاقاتهای کوتاه مد

Jun/19/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

فواید دعا مشاهده پاسخ

1 - دعا رابطه انسان را با خدا شیرین می کند . نمونه اول دانیال با اینکه وزیر بو د و گرفتار یها و مشکلات فراوان داشت و وقت کم داشت اما فهمیده بود که در دعا، رابطه شیرین با خدا خواهد داشت. دانیال 6

Jun/19/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0  

تحلیلی از دعای ربّانی مشاهده پاسخ

در دعایم نمی توانم بگویم «ما»، اگر در ایمانم جایی برای دیگران و نیازشان نباشد. در دعایم نمی توانم بگویم «پدر»، اگر در زندگی روزمره ام، نشانی از این رابطه پدر و فرزندی نیست. د

Jun/01/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 80 بازدید 0  

قدرت دعا! مشاهده پاسخ

یکی از سری داستانهای «ارما بامبک» مورد علاقۀ یهود، درمورد مادربزرگی است که یک روز به اتفاق نوه اش به ساحلی می روند. او کلاه آفتابگیری را روی سر نوه اش می گذارد تا با سطل و بیل کوچکش با شنه

Jun/01/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 35 بازدید 0  

وقتی ما تسلیم خواست خداوند هستیم و باید این چنین باشد و هر چ مشاهده پاسخ

باید توجه داشته باشیم که همه مطالبی که ما در دعا از خدا می طلبیم، در سه حیطه برای پاسخگویی قرار دارند: 1- آیا درخواست و دعای ما مطابق خواست و اراده خدا، چنانکه در کتاب مقدس آمده می باشد؟ مسئله سلام

Apr/26/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 55 بازدید 0