اینکه دعا کردن در مورد هر مطلبی آیا می تواند آنی و هر چیزی مشاهده پاسخ

دعا به منظور ایجاد رابطه  دوستی و صمیمت با خدا می باشد و مسلما" برای ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت مهم است که آنچه به خدا می گوییم از دل بر آید که بر دل نیز بنشیند. خدا مایل نیست که کس دیگری بر

Aug/23/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 107 بازدید 1  

رازگاهان یا عبادت شخصی یک مسیحی چگونه باید باشد؟ مشاهده پاسخ

چگونه اوقاتی پرمعنا با خدا داشته باشیم (رازگاهان)   برای داشتن رازگاهانی مفید می باید چهار عناصر مهم آن را در نظر بگیرید: با حالتی درست شروع کنید زمان مشخصی را انتخاب کنید مکان

May/30/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 349 بازدید 1  

.لطفا نحوه بهتر دعا کردن را آموزش بدید؟ مشاهده پاسخ

رازگاهان یا عبادت شخصی یک مسیحی چگونه باید باشد؟ چگونه اوقاتی پرمعنا با خدا داشته باشیم (رازگاهان) برای داشتن رازگاهانی مفید می باید چهار عناصر مهم آن را در نظر بگیرید: * با حالتی درست شرو

May/29/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 295 بازدید 0  

آیا در آیین مسیحیت دعا برای خوشبختی، موفقیت یا شفای شخص دیگر مشاهده پاسخ

در مسیحیت مسلما" ما برای دوستان و آشنایان و حتی دشمنان خود نیز برکت و خوشبختی و موفقیت و شفا را دعا می کنیم. اما مطابق کلام خدا ما برای شادی روح مردگان دعایی نداریم و معتقد نیستیم که پس از مرگ اش

May/23/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 214 بازدید 1  

چه در کتاب مقدس و یا کتاب های آسمانی دیگر توصیه شده به نماز مشاهده پاسخ

در زیر چندین درس که برای رازگاهان یعنی زمان شخصی با خدا در عبادت نوشته شده برایتان می فرستم و امیدوارم باعث برکت شما باشد: چگونه اوقاتی پرمعنا با خدا داشته باشیم (رازگاهان)   برای داش

May/21/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 221 بازدید 1  

در کتاب مقدس چند بار مستقیما" به دعا اشاره شده است؟ و یا دعا مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس 640 بار به دعا اشاره شده است و دعا دارای اهمیت زیادی در مسیحیت است. مسیحیت ایمانی است که با دعا عمل می کند و بدون داشتن رابطه با خدا، ایمان مسیحی بی معنا و پوچ خواهد بود. همه چی

Mar/09/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 299 بازدید 1