آیا دعای دسته جمعی مهم است؟ آیا دعای دسته جمعی قدرتمندتر از مشاهده پاسخ

دعای دسته جمعی، قسمت مهمی از زندگی کلیسایی است، که همراه پرستش، تعلیم صحیح، شام خداوند یا عشاء ربانی و مشارکت است. کلیسای اولیه مرتب با هم جمع می شدند تا از اصول تعالیم حواریون، شکستن نان، و دعای دسته

Jan/18/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 754 بازدید 0  

آیا این قابل قبول است که برای یک چیز، مکرراً دعا کنیم؟ آیا ب مشاهده پاسخ

در لوقا 18: 1-7، عیسی مثالی بکار می برد تا اهمیت پافشاری در دعا را به ما نشان بدهد. او داستان بیوه زنی را می گوید که نزد یک قاضی ناعادل رفت تا حق او را از طرف مقابلش بگیرد. بعلت پافشاری او در دعا، قاض

Jan/18/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 837 بازدید 0