دعای گناهکار چیست؟ مشاهده پاسخ

هنگامی که شخص گناهکار عمیقاً درک میکند گناهکار است و احتیاج به نجات دهنده دارد، در حضور خدا دعا می کند تا آمرزیده شده حیات جاودانی بیابد. این دعا، دعای گناهکار نام دارد. دعای گناهکار، به خودی خود چ

Jan/18/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 715 بازدید 3  

چرا دعا؟ مشاهده پاسخ

چرا دعا؟ چرا باید دعا کنیم اگر خدا آینده را می داند و خودش در کنترل همه چیز است؟ اگر نمی توانیم فکر خدا را عوض کنیم، چرا باید دعا کنیم؟ برای مسیحیان، دعا مثل تنفس کردن است. آسانتر است که دعا کن

Jan/18/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 789 بازدید 4  

آیا دعای دسته جمعی مهم است؟ آیا دعای دسته جمعی قدرتمندتر از مشاهده پاسخ

دعای دسته جمعی، قسمت مهمی از زندگی کلیسایی است، که همراه پرستش، تعلیم صحیح، شام خداوند یا عشاء ربانی و مشارکت است. کلیسای اولیه مرتب با هم جمع می شدند تا از اصول تعالیم حواریون، شکستن نان، و دعای دسته

Jan/18/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 710 بازدید 0  

آیا این قابل قبول است که برای یک چیز، مکرراً دعا کنیم؟ آیا ب مشاهده پاسخ

در لوقا 18: 1-7، عیسی مثالی بکار می برد تا اهمیت پافشاری در دعا را به ما نشان بدهد. او داستان بیوه زنی را می گوید که نزد یک قاضی ناعادل رفت تا حق او را از طرف مقابلش بگیرد. بعلت پافشاری او در دعا، قاض

Jan/18/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 784 بازدید 0