آیا دعای دسته جمعی مهم است؟ آیا دعای دسته جمعی قدرتمندتر از مشاهده پاسخ

دعای دسته جمعی قسمت مهمی از زندگی کلیسایی است، که همراه پرستش، تعلیم صحیح، شام خداوند یا عشاء ربانی و مشارکت است. کلیسای اولیه مرتب با هم جمع می شدند تا از اصول تعالیم حواریون، شکستن نان، و دعای دسته

Jan/18/2016 دعا کشیش ورژ باباخانی 659 بازدید 0