موسیقی در کتاب مقدس مشاهده پاسخ

( خداوند را با بربط حمدبگویید؛ با عود ده تار او را سرود بخوانید. سرودی تازه برای او بسرایید؛ نیکو بنوازید با آهنگ بلند ) ممکن است برای شما این سوال پیش آمده باشد که؛ کلام خداوند چقدر به موسیقی اهمی

Sep/30/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

تصور کنید که از خدا، در پاسخ به دهایتان این را بشنوید! مشاهده پاسخ

تصور کنید وقتی دعا کنید اینرا بشنوید: " ممنون که با خانۀ پدرم تماس گرفتید. لطفاً یکی از این چهار مورد زیر را انتخاب کنید: • برای تقاضاها، شمارۀ 1 را فشار دهید. • برای شکرگزاری، شمارۀ

Sep/10/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0  

رابطه گسسته- مانعی بزرگ در دعا مشاهده پاسخ

بارها اتفاق افتاده که با همسرم اختلاف داشته ایم و با هم دعوا داشته ایم و وقتی خواسته ام دعا کنم دیوار بزرگی را احساس کرده ام که بین من و خدا است. تا زمانیکه با همسرم آشتی نکرده ام و از او عذر خواهی نک

Sep/04/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0  

دعای پیونده دهنده؟ مشاهده پاسخ

در اینجا هرآنچه را که درمورد " دعا " در طی راه تجربه کردم برایتان به رشته تحریر در می آورم. هنوز از زمانی که شوهرم فوت کرده بود زیاد نمی گذشت. به خاطر می آوردم که در فکر نقل مکان کردن به جا

Sep/04/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0