تصور کنید که از خدا، در پاسخ به دهایتان این را بشنوید! مشاهده پاسخ

تصور کنید وقتی دعا کنید اینرا بشنوید: " ممنون که با خانۀ پدرم تماس گرفتید. لطفاً یکی از این چهار مورد زیر را انتخاب کنید: • برای تقاضاها، شمارۀ 1 را فشار دهید. • برای شکرگزاری، شمارۀ

Sep/10/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

رابطه گسسته- مانعی بزرگ در دعا مشاهده پاسخ

بارها اتفاق افتاده که با همسرم اختلاف داشته ایم و با هم دعوا داشته ایم و وقتی خواسته ام دعا کنم دیوار بزرگی را احساس کرده ام که بین من و خدا است. تا زمانیکه با همسرم آشتی نکرده ام و از او عذر خواهی نک

Sep/04/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 0  

دعای پیونده دهنده؟ مشاهده پاسخ

در اینجا هرآنچه را که درمورد " دعا " در طی راه تجربه کردم برایتان به رشته تحریر در می آورم. هنوز از زمانی که شوهرم فوت کرده بود زیاد نمی گذشت. به خاطر می آوردم که در فکر نقل مکان کردن به جا

Sep/04/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

در دعا اول باید شنید و بعد سخن گفت! مشاهده پاسخ

در دعا، گوش اولین عضو است وبعد زبان، از این جهت گوش مهم است چون راه زبان را باز می کند . کودک قبل از آنکه کلمه ای بگوید، اول می شنود. پس ، زبان از طریق گوش تربیت می شود ، واین روش طبیعت است. آنچه گوش

Sep/04/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

رابطه زنده با خدا چگونه است؟ مشاهده پاسخ

بلی آیه ای که در این پیغام در موردش می خواهم صحبت کنم. آیا خدا را می توان در دعا ملاقات کرد؟ دعا چرا اینقدر اهمیت دارد؟ و اصلی ترین کاری که در دعا باید انجام دهیم چیست؟ شاید این سوالاتی بوده که همیشه

Sep/04/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0