موقع تعمید گرفتن چه دعایی باید کرد؟ مشاهده پاسخ

در زمان تعمید در آب شخص، دعای خاصی در کلاام خدا بیان نشده که باید تکرار شود و اصولا" کشیش یا رهبری که نوایمان را تعمید می دهد، برای شخص تعمید گیرنده دعا می کند و تعمید گیرنده با ایشان همراه می شو

Sep/12/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 60 بازدید 0  

چرا در اول تسالونیکیان 5: 18 کلام خدا می فرماید: برای همه جی مشاهده پاسخ

آیه ای که اشاره کرده اید، نمی گوید برای هر چه که پیش می آید، خدا را شکر کنید. خیلی مهم است که آیه را به همان صورت که نوشته شده به آن دقت کنیم و تفسیر کنیم. اینجا آیه را برای شما دقیقا" درج می کنم

Sep/10/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 95 بازدید 2  

اینکه دعا کردن در مورد هر مطلبی آیا می تواند آنی و هر چیزی مشاهده پاسخ

دعا به منظور ایجاد رابطه  دوستی و صمیمت با خدا می باشد و مسلما" برای ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت مهم است که آنچه به خدا می گوییم از دل بر آید که بر دل نیز بنشیند. خدا مایل نیست که کس دیگری بر

Aug/23/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0  

رازگاهان یا عبادت شخصی یک مسیحی چگونه باید باشد؟ مشاهده پاسخ

چگونه اوقاتی پرمعنا با خدا داشته باشیم (رازگاهان)   برای داشتن رازگاهانی مفید می باید چهار عناصر مهم آن را در نظر بگیرید: با حالتی درست شروع کنید زمان مشخصی را انتخاب کنید مکان

May/30/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 268 بازدید 0  

.لطفا نحوه بهتر دعا کردن را آموزش بدید؟ مشاهده پاسخ

رازگاهان یا عبادت شخصی یک مسیحی چگونه باید باشد؟ چگونه اوقاتی پرمعنا با خدا داشته باشیم (رازگاهان) برای داشتن رازگاهانی مفید می باید چهار عناصر مهم آن را در نظر بگیرید: * با حالتی درست شرو

May/29/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 237 بازدید 0  

آیا در آیین مسیحیت دعا برای خوشبختی، موفقیت یا شفای شخص دیگر مشاهده پاسخ

در مسیحیت مسلما" ما برای دوستان و آشنایان و حتی دشمنان خود نیز برکت و خوشبختی و موفقیت و شفا را دعا می کنیم. اما مطابق کلام خدا ما برای شادی روح مردگان دعایی نداریم و معتقد نیستیم که پس از مرگ اش

May/23/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 164 بازدید 1