چرا بعضی از دعاهای ایمانداران نزد خداوند اجابت نمیشه؟ مشاهده پاسخ

علل عدم پاسخ به دعاهای یک ایماندار می تواند بسیار زیاد باشد که به چند علت از آنها در زیر اشاره می کنم: 1- پاسخ خدا به دعاهای ما همیشه بله نیست و گاهی صبر کن و نه نیز می بااشد. 2- گاهی خدا ب

Mar/21/2019 دعا کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 1  

زیرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد، باید به روح و مشاهده پاسخ

پرستش با روح و راستی، خود گویای معنای آن است! پرستشی پر از روح خدا و از صمیم قلب و با تمام وجود و در ضمن بدون ریا و دورویی یا هر نوع مکر. پرستشی از دلی پاک و صاف و با تسلیم کامل به خالق آسمانی و روح ا

Mar/18/2019 دعا کشیش ورژ باباخانی 4 بازدید 0  

در دعای ربانی در ترجمه های مختلف فارسی آمده است « ما را در آ مشاهده پاسخ

 کلمه Temptation در ترجمه کینگ جیمز کتاب مقدس، هم به معنای وسوسه، هم تجربه و هم آزمایش است. در اول قرنتیان می خوانیم: " هیچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت. اما خدا امین است

Feb/11/2019 دعا کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0  

دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد، یعنی چه و اینکه من بواس مشاهده پاسخ

1- در باره دعای مرد عادل، کاملاً مشخص است منظور آن این است که وقتی شخصی که با خدا زندگی می کند و با او در راستی و صداقت زندگی می کند و مرتب و مداوم با او رابطه ای زنده دارد، دعای او قدرت زیادی دارد که

Feb/11/2019 دعا کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 0