در کتاب مقدس چند بار مستقیما" به دعا اشاره شده است؟ و یا دعا مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس 640 بار به دعا اشاره شده است و دعا دارای اهمیت زیادی در مسیحیت است. مسیحیت ایمانی است که با دعا عمل می کند و بدون داشتن رابطه با خدا، ایمان مسیحی بی معنا و پوچ خواهد بود. همه چی

Mar/09 دعا کشیش ورژ باباخانی 149 مشاهده شده 1  

چرا خدا با مسیحیان همانند آدم و حوا صحبت نمی کند . مگر این ط مشاهده پاسخ

برای آشنایی با صدای خدا نیاز به تمرین حضور خدا می باشد. باید این را بدانیم که آنچه آدم و حوا در باغ عدن تجربه کردند، اکنون با حضور روح خدا در شخص ایماندار و با صمیمیت بیشتر و هر روزه یک ایماندار با او

Feb/22 دعا کشیش ورژ باباخانی 69 مشاهده شده 1  

چگونه از روح القدس اطاعت کنم و صداشو تشخیص بدهم؟ مشاهده پاسخ

صدای خدا یا روح القدس را به طرق مختلف می شود شنید. اکثر موارد خدا از طریق کلامش با انسانها صحبت می کند و اگر هم روح القدس چیزی به شخص بگوید می بایست مطابق کلام خدا باشد، چون روح القدس خود مؤلف کتاب مق

Feb/05 دعا کشیش ورژ باباخانی 205 مشاهده شده 4  

چرا بعضی اوقات قادر به دعا کردن نیستیم؟ و چگونه این مشکل را مشاهده پاسخ

علت اینکه بعضی اوقات نمی توانیم دعا کنیم می تواند دلایل زیادی داشته باشد که بعضی از آنها را در زیر نام می برم: 1- نمی توانیم دعا کنیم چون با کسی مشکلی داریم و نمی خواهیم با او آشتی کنیم یا او را بب

Jan/21 دعا کشیش ورژ باباخانی 112 مشاهده شده 0  

درود بر شما من در کلیسایی که میرم برای من دعا کردند که به زب مشاهده پاسخ

مسلما" تأکید کتاب مقدس بر این نیست که ما زبانها را دریافت می کنیم، اگر مقاله ای که در وب سایت پرپاسخ در باره تعمید در روح القدس هست مطالعه کرده اید، در آنجا تأکید کرده ایم که ما تعمید در روح القد

Jan/10 دعا کشیش ورژ باباخانی 95 مشاهده شده 0