وقتی ما تسلیم خواست خداوند هستیم و باید این چنین باشد و هر چ مشاهده پاسخ

باید توجه داشته باشیم که همه مطالبی که ما در دعا از خدا می طلبیم، در سه حیطه برای پاسخگویی قرار دارند: 1- آیا درخواست و دعای ما مطابق خواست و اراده خدا، چنانکه در کتاب مقدس آمده می باشد؟ مسئله سلام

Apr/26/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

معنای پرستش؟ مشاهده پاسخ

واژۀ پرستش به‌معنای ابراز تشکر و قدرشناسی قلبی است. در عهدعتیق پرستش در قالب "حمد و ثنا"، "عرض حال"، "تقدیم قربانی"، "نذر کردن" (نه به‌معنای معامله با

Apr/03/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 53 بازدید 0  

چرا بعضی از دعاهای ایمانداران نزد خداوند اجابت نمیشه؟ مشاهده پاسخ

علل عدم پاسخ به دعاهای یک ایماندار می تواند بسیار زیاد باشد که به چند علت از آنها در زیر اشاره می کنم: 1- پاسخ خدا به دعاهای ما همیشه بله نیست و گاهی صبر کن و نه نیز می بااشد. 2- گاهی خدا ب

Mar/21/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 56 بازدید 1  

زیرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد، باید به روح و مشاهده پاسخ

پرستش با روح و راستی، خود گویای معنای آن است! پرستشی پر از روح خدا و از صمیم قلب و با تمام وجود و در ضمن بدون ریا و دورویی یا هر نوع مکر. پرستشی از دلی پاک و صاف و با تسلیم کامل به خالق آسمانی و روح ا

Mar/18/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 0