چه زنجیرهایی شما را در بند کشیده؟ مشاهده پاسخ

پس چه گوییم؟ آیا در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟ حاشا! مایانی که از گناه مردیم، چگونه دیگر در آن زیست کنیم؟...زیرا این را می‌‌دانیم که انسانیت کهنهٔ ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشت

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

محبت نمودن شخصی که تاب تحملش را نداریم؟ مشاهده پاسخ

دکتر: من متوجه شدم که یک ماه از وقت معاینه شما گذشته است. مگه نمی‌‌دونید که ناهنجاری‌های عصبی‌ نیازمند مراقبت و توجه سریع و مداوم است؟ بهانه تون چیه؟ بیمار: "من صرفا دستورات

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

راهی به سوی تخت پادشاهی (قسمت دوم): درسهایی از زندگی داود مشاهده پاسخ

" داود بن یسی را مرغوب دل خود یافته ام" اعمال ۲۲:۱۳ داود در جوانی خود برای پادشاهی مسح شد اما در سن ۳۰ سالگی بود که بر تخت نشست. در این جا شاهد الگویی هستیم. ۱- "خداست که انسان را می

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

موسی و اسرائیل و تدارکات خدا برای ایماندارانش مشاهده پاسخ

لطفا در این باره تفکر نمایید: موسی و قوم اسرائیل بعد از آزادی از مصر در بیابان بسر بردند، اما او با آن جمعیت چه باید می کرد؟ سیر کردن 3 میلیون نفر جمعیت احتیاج به غذای خیلی زیادی داشت. بنابر نظ

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0