شما با ارزش هستید! مشاهده پاسخ

تا بحال به ارزشتان فکر کردید؟ آیا میدانید ارزش انسان را چگونه و چه کسی تعیین میکند؟ آیا مقدار حساب بانکی شخص؟!! آیا میزان شهرت و معروفیت شخص؟!! آیا توانایی های شخص مثل استعدادها و ذوق هنری ملاک هست؟!

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 7 بازدید 0  

همچون سنگی صاف بر پیشانی جُلیات باش! مشاهده پاسخ

آنچه در ماجرای شکست جُلیات کمتر به دیده می‌آید آن سنگ صاف و کوچکی است که بر پیشانی جُلیات برخورد کرد و او را به زمین انداخت. ایکاش هر یک از ما نیز همانند آن سنگ ِ صاف و مالیده باشیم تا جُلیاتهای

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 7 بازدید 0  

دانایان، ساده دلان و صلیب قدرتمند عیسی مسیح خداوند مشاهده پاسخ

کجاست حکیم؟ کجاست کاتب؟ کجا مباحث این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ زیرا که چون بر حسب حکمت خدا، جهان از معرفت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که بوسیلۀ جهالت موعظه، ایماندا

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 7 بازدید 0  

عدالت را از طریق انجام چیزهایی که حکم نشده اند، به کمال رسان مشاهده پاسخ

آنگاه عيسي از جليل به اُرْدُن نزد يحيي آمد تا از او تعميد يابد. امّا يحيی او را منع نموده، گفت: «من احتياج دارم كه از تو تعميد يابم و تو نزد من می آيی؟» عيسی در جواب وی گفت: «الآ

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 5 بازدید 0