آیا معاشرت با بی ایمانان (اگه در گناهانشون شریک نشیم )اشکالی مشاهده پاسخ

یوغ ناموافق اشاره به  یک رابطه عمیق و دائمی دارد که می تواند به شخص آسیب برساند، اما در باره معاشرت با مردم دیگر جهت رسانیدن پیام انجیل و حتی دوستی با ایشان امری لازم می باشد. خود عیسی مسیح،

Nov/10/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0  

یک ایماندار چه شباهتهایی با خدا دارد ؟ لطفاً با ذکر آیه می مشاهده پاسخ

نه فقط ایماندار به مسیح بلکه هر انسانی که خدا آفریده، به شباهت خدا آفریده شده است. این را در پیدایش 1: 26 و27 مشاهده می کنیم. اما این شباهت به خدا در اثر سقوط بشر به علت ورود گناه به جامعه بشری، خد

Oct/29/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

اصول مسیحیت چیست؟ چرا باید مسیح را پیروی کنم؟ اگر کتاب م مشاهده پاسخ

سؤالات مطرح شده شما بطور مفصل در مقالات متعدد موجود در وب سایت پرپاسخ قابل مطالعه و بررسی می باشد. از شما دعوت می کنم به وب سایت پرپاسخ مراجعه کرده و پاسخ سؤالات خود را در آنجا مطالعه کنید و در صورتی

Oct/21/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

در مورد خودشیفتگی توضیح بدید و اینکه ما ایمانداران چگونه می مشاهده پاسخ

در سالهای اخير، جامعه ايرانی وحتی كليساهای فارسی زبان، شاهد فراگيری يك اختلال رفتاری يا شخصيتی به نام  نارسيسم يا خود شفتگی بوده كه به علت عدم شن

Oct/18/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 39 بازدید 0  

آیا ما فقط باید به مسیحیان محبت کنیم یا باید به غیر ایماندار مشاهده پاسخ

خدا جهان را محبت نمود ….. آیه معروف یوحنا 3: 16 همه جهان را شامل می شود واز طرفی از نظر پولس محبت برترین عطایا می باشد: اما سه چیز می ماند که برترین آنها محبت است. محبت مسیحی بطرف همه انسا

Oct/08/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 0  

آیا مسیحیان باید خود را یک فرد مذهبی بدانند؟ مشاهده پاسخ

تفکر جدیدی حاکم  بربخشی از مسیحیت امروز شده و این تلقین را ایجاد می کند که مسیحیت دین ومذهب نیست،  بلکه یک آیبن عرفانی، که درآن هیچ موازین واصولی جای ندارد. آنها می گویند در گ

Oct/05/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 0