زندگی قورباغه ای: روش زندگی مذهبیون ریاکار مشاهده پاسخ

هیچ چیز بیش از مطالعه زندگی یک موجود دوزیست، لیز و غالباً سبزرنگ مثلا قورباغه نمی تواند برای فهم هویت دوزیستی زندگی مذهبی مفید و شایان توجه باشد. زندگی مذهبی نیز از این جهت که شخص توانایی خارق العاده

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

زندگی قورباغه ای: روش زندگی مذهبیون ریاکار مشاهده پاسخ

هیچ چیز بیش از مطالعه زندگی یک موجود دوزیست، لیز و غالباً سبزرنگ مثلا قورباغه نمی تواند برای فهم هویت دوزیستی زندگی مذهبی مفید و شایان توجه باشد. زندگی مذهبی نیز از این جهت که شخص توانایی خارق العاده

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

مهمان اصلی مشاهده پاسخ

عیسی مسیح در کتاب مکاشفه یوحنای رسول باب 3 : 20 می فرماید: اینک بر در ایستاده می کوبیم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. در زندگی ب

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 59 بازدید 0  

مخفی نماندن گناه مشاهده پاسخ

قرائت: انجیل لوقا 12 : 1- 29 ما انسان ها به تمام معنا متظاهر و خودنما هستیم. چون که وقتی کار خوبی انجام می دهیم، دوست داریم که به همه دوستان و آشنایانی که در اطراف خود داریم، خبر دهیم که چه کار و ع

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0