چگونه نصیحت کنیم؟ مشاهده پاسخ

وقتی شوهرش به خانه آمد، خانم مشغول درست کردن نیمرو بود. او بلافاصله به آشپزخانه رفته و شروع به فریاد زدن کرد که " مراقب باش، مراقب باش، روغن بیشتری بریز، همشون بزن، سریع همشون بزن، داره می سوزه،

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 8 بازدید 0  

چگونه از سختی های زندگی عبور کنیم؟ مشاهده پاسخ

عبور از فشارهای زندگی می تواند مانند عبور از میان آتش باشد. نبی عهد عتیق، اشعیاء معتقد است که اگر به خدا ایمان داشته باشیم، می توانیم از میان آتش عبور کنیم و سوخته نشویم. او این قول را نداده که حرارت

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

شما کسی هستید! مشاهده پاسخ

1. چه کسی الهیات مارتین لوتر را به او تعلیم داد و الهام بخش ترجمۀ عهد جدیدش شد؟ 2. چه کسی دوئیت مودی را در مغازۀ کفش فروشی ملاقات کرد و با او درمورد مسیح صحبت کرد؟ 3. همسر چارز هادن اسپروگئن چه کس

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

وضعیت قرمز! مشاهده پاسخ

ای حبیبان هر روح راقبول مکنید بلکه روح هارا بیازمائید که از خدا هستند یا نه. زیرا که انبیای کَذّبۀ بسیار به جهان بیرون رفته اند! به این روح خدا را می شناسیم: هر روحی که ...اول یوحنا 4 : 1 - 6 "رو

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 7 بازدید 0  

اعتلای روحانی در اطاعت محض است! مشاهده پاسخ

و او در ایام بشریت خود چونکه با فریاد شدید و اشکها، نزد او که به رهانید نش از موت قادر بود، تضرع و دعای بسیار کرد و بسبب تقوای خویش مستجاب گردید، هرچند پسر بود، مصیبت هائی که کشید اطاعت را آموخت و کام

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 7 بازدید 0  

محبت، مجری کامل شریعت! مشاهده پاسخ

مدیون احدی به چیزی مشوید، جز محبت نمودن به یکدیگر، زیرا کسی که دیگری را محبت نماید شریعت را بجا آورده باشد زیرا که"زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده ، طمع مورز" و هر حکمی که دیگر هس

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 8 بازدید 0