آیا در کتاب مقدس چیزی نوشته شده در باره اینکه ما باید مواظب مشاهده پاسخ

اگر به اولین کتاب پیدایش مراجعه کنید، در فصل 2 آیه 15 می فرماید: " پس خداوند خدا آأم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید." یکی از مأموریتهایی که خدا به

Feb/13/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

در خصوص قوانین روزه گرفتن مسیحیان و تفاوت آن با یهودیان می خ مشاهده پاسخ

  در باره روزه مسیحیان، کپی مقاله ای را از وب سایت پرپاسخ دات کام برایتان ارسال می دارم و پس از مطالعه آن می توانید آن را با روزه یهودیان مقایسه کنید: چگونه می بایست روزه نگه داریم؟ اگر

Feb/12/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 1  

چرا همه شفا نمی یابند؟ مشاهده پاسخ

آیا باید برای شفای بیماران دعا کرد؟ آیا خدا واقعاً وعده داده که به دعا برای شفا جواب می‌دهد؟ اگر جواب مثبت است، آیا باید انتظار شفای همه را داشت؟ اگر چنین است، پس چرا همه شفا نمی‌یابند؟ و اگ

Feb/06/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 43 بازدید 1  

دو تا سؤال داشتم: اول اینکه آیا مسیحیت کار کردن زن در خارج ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس در امثال سلیمان فصل 31 آیات 10 الی 31 زن نمونه و نیک نام را به تصویر می کشد و در این توضیحات با این مسئله مواجه می شویم که زنی که زن مدبر و نیک نام و نمونه باشد می تواند تجارت کند و برای تأم

Jan/24/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 67 بازدید 0  

من اگر مرتکب گناهی بشم چه باید بکنم؟ اگر توبه چه توبه ای و ب مشاهده پاسخ

در مسیحیت تقدیس آنی و تقدیس تدریجی وجود دارد. تقدیس آنی زمانی است که شخص با توبه از گناه و ایمان به عیسی مسیح از لعنتی که بخاطر گناه آدم و حوا دچار بشر شده رهایی می یابد و به یکباره تقدیس می شود.

Jan/18/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 53 بازدید 0