سوالی درمورد جنب شدن در خواب دارم. خب من حدوداً دیگه 17 سالم مشاهده پاسخ

در کلام خدا وقتی شخص تسلیم وسوسه ای می شود و مرتکب خطا یا گناهی با اراده و خواست خود می شود، مسلماً نیاز به توبه و پاک شدن به وسیله کاری که مسیح بر صلیب کرد، یعنی ریخته شدن خونش وجود دارد. اما مسئل

Nov/24/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 0  

نفس ما چطور با ایمان به عیسی مسیح تغییر می کند و یا اینکه نف مشاهده پاسخ

نفس ما بدون تأثیرگذاری کلام خدا و روح خدا پس از ایمان آوردن به قربانی عیسی مسیح، قادر به تغییر و تسلیم کامل به اراده خدا نخواهد بود. شاد و کامیاب باشید.

Nov/24/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۳۴ و ۳۵ و.اول قرنتیان باب ۱۱ درمورد ع مشاهده پاسخ

این مسئله که زنان نباید تعلیم دهند و باید سکوت کنند، مسئله ای است که مربوط به زمان رسولان بود. با توجه به فرهنگ آن زمان زنان سواد زیادی در اجتماع نداشتند و نمی توانستند کتب مقدسه را بخوانند تا تعلیم د

Nov/20/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم چه چیزی باید در ما تغ مشاهده پاسخ

پس از توبه و پشیمانی از گناهانمان و تسلیم کامل به عیسی مسیح و ایمان آوردن به مرگ جانشینانه او برای پرداخت جریمه گناهان ما و رستاخیز او پس از مرگ، در شخصی که ایمان آورده تغییراتی در بعضی عادتهای او فور

Nov/16/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 56 بازدید 0  

اول تسالونیکیان باب ۵ آیه ۱۸ً: "برای هر چه که پیش می آید، خ مشاهده پاسخ

مسلماً در هر وضعیتی که هستیم، نمی بایست روحیه شکرگزاری را از دست داد و نیکو آن است که از هر گونه گرایش به سوی نگرش منفی به زندگی و افراد یا دوستان و آشنایانمان دوری کنیم و همیشه به دنبال بهانه ای باشی

Nov/11/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0