آیا در مسیحیت دوستی بین پسر و دختر جایز است؟ با اینکه ه مشاهده پاسخ

در مسیحیت دوستی پاک و بی آلایش و بدون هر گونه سوء استفاده ای، چه مالی و چه روانی و چه جنسی، به هیچ عنوان مورد نکوهش قرار نگرفته است.  هر مسیحی آزاد است که دوستان پسر یا دختر داشته باشد و با آنها

Mar/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 91 بازدید 0  

با اینکه بعضی از ایمانداران و نوکیشان مسیحی، مسلمانزاده و اس مشاهده پاسخ

پیشنهاد بنده به دوستان مسلمان زاده که مسیحی شده اند این بوده که اسم اسلامی خویش را نگه دارند، تا شهادتی باشد به تغییر و تبدیلی که مسیح در آنها ایجاد کرده است. اما به هر حال، این مسئله مسئله ای سلیقه ا

Mar/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 81 بازدید 0  

نظر کتاب مقدس در مورد پول حلال و حرام با ذکر آیات چیست؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس در باره کسب درآمد از طریقهای ناسالم مانند قمار و طمع بیهوده به مال و منال دیگران یا حتی با حرص و ولع دنبال مال دنیا بودن و عدم قناعت در زندگی مسیحی را امری گناه آلود و در واقع به قول شما مال

Feb/27/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 76 بازدید 0  

سه جزء ایمان نجات بخش چیست؟ مشاهده پاسخ

برای کسب نجات، حائز اهمیت است که شخص از راههای گذشته خویش پشیمان شده باشد و تصمیم گرفته باشد، مسیری کاملاً مخالف سابق را آغاز کند. به این عمل توبه و بازگشت از گناه می گوییم. در مرحله بعدی پذیرش کار

Feb/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 125 بازدید 1  

من در ایران زندگی می کنم و یک کارگر هستم که در شرکتی مشغول ک مشاهده پاسخ

دادن ده یک امری داوطلبانه است و دادن آن بالاجبار امری اشتباه است. کلام خدا می فرماید: " خدا بخشنده خوش را دوست دارد." اگرچه دادن ده یک نوعی همکاری در کار خداست و نیز سرمایه گذاری در کار خ

Feb/14/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 100 بازدید 0