پیام نوروزی سال 1398: چگونه زندگی شاداب و تر و تازه و سبز دا مشاهده پاسخ

 چند اقدام عملی و کاربردی برای داشتن زندگی شاداب و تر و تازه: 1- داشتن وقت هر روزه پرستش و رابطه با خدای زنده (لوقا 22: 39) 2- بشارت- رساندن خبر خوش، ما را  بشاش و سرحال نگه می دارد. (

Mar/18/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 48 بازدید 1  

تا امروز تعداد خیلی زیادی از اعضای کلیسای ما دستگیر شده و رو مشاهده پاسخ

مسلماً امری که از بنده مشورت طلبیده اید، امری است که می بایست با هدایت و حکمت و راهنمایی روح خدا و کلام خدا صورت پذیرد و نیاز شدید به فیض و رحمت خدا در این امر دارید. تنها کاری که از دست بنده برمی آید

Mar/13/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 1  

چند سال هست که به دلم هست که به مدرسه الاهیات بروم تا برای خ مشاهده پاسخ

داشتن انگیزه صحیح در مطالعه و تحقیق در باب کتاب مقدس دارای اهمیت بسیار است! در صورتی که هدف شما شهرت یا داشتن مال و ثروت است، باید اذعان کنم که مسیر اشتباهی را انتخاب کرده اید. مسلماً هدف و انگیزه

Mar/08/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0  

آیا ایمانداران مجاز به تعمید دادن یکدیگر هستند؟ یا اینکه فقط مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس شاهد تعمید دادن افراد توسط ایمانداران نیستیم و همیشه به افرادی مانند رسولان مسیح یا یحیی تعمید دهنده اشاره شده که افراد را تعمید داده اند، پس کاملاً از کلام خدا مشهود است که اشخاصی که از

Mar/08/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0  

آیا در مسیحیت دوستی پسر و دختر جایز است؟ آیا دوستی پسر و مشاهده پاسخ

دوستی چه با پسران و چه دختران، در صورتی که در پاکی و صداقت و عدم سوء استفاده مالی یا روحانی یا روانی یا جنسی صورت پذیرد، کاملا" مورد پذیرش کلام خدا و کلیسای او می باشد. دوستی های پایدار برایتا

Mar/07/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

اراده خدا در کتاب مقدس چیست؟ و یا اینکه به چه صورت پی به ارا مشاهده پاسخ

برای بنده مشخص نیست که در مورد چه مسئله ای اراده خدا را طالب هستید؟ موضوع اراده خدا بسیار بسیط و وسیع می باشد و برای درک اراده خدا نیاز به مطالعه کتاب مقدس وجود دارد، چون اراده خدا در باره بسیاری از م

Mar/05/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0