کودکان و هجوم آسمان مشاهده پاسخ

چقدر جالب است که هر چه کودکتر شوی بیشتر از پادشاهی آسمان بهره خواهی برد. مدتهاست که ننوشته ام، برای آنکه بنویسی باید بنوشی از مجرای لایزال رحمتش و از خنکای حضورش سرشار شوی و بگذاری که امواج تنفس مس

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

شهامت مسیحی مشاهده پاسخ

شهامت مسیحی یعنی آماده بودن به گفتن حقیقت و انجام آن، باوجود عواقب زمینی اش. زیراکه خدا وعده داده تا ما را درمورد زندگی با مسیح، یاری و حفظ کند. عملی احتیاج به شهامت دارد که یقیناً عواقبش دردناک است.

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

تجربه زندانی بودن! مشاهده پاسخ

آیا تا حالا به تجربۀ بودن در زندان فکر کرده اید؟ من شخصاً این تجربه را نداشتم، امّا کسانی که آنرا داشته اند می شناسم. آنها می گفتند که سختترین چیزی بوده که آنها تجربه کرده اند. محکوم بودن پشت میله ها

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 5 بازدید 0  

علت آزمایشان در زندگی ما چیست؟ مشاهده پاسخ

هروقت خود را در امتحانی می یابید، همشیه بدان که دلیلی برای آن وجود دارد، درحقیقت یک دلیل خوب. امتحانها برای آنند که: چیزی را برای ما آشکار کنند: وقتی خدا اجازه می دهد که فشار و یا امتحانی در زند

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 8 بازدید 0  

اطمینان از محبت خدا به ما مشاهده پاسخ

از آنجایی که خدای محبّت خود دلیلی برآنست که ما را با محبّت خاص، دوست داشته باشد ( رومیان 8 : 28 )، امّا اطمینان از این محبّت خاص، نباید دلیل اصلی ما برای محبّت خدا باشد. محبّت ما برای او که بخاطر منتخ

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 7 بازدید 0  

سکوت خدا! مشاهده پاسخ

پس چون شنید که بیمار است، در جایی که بود دو روز توقف نمود (یوحنا 6:11) آیا خدا با سکوتش به شما اعتماد کرده است- سکوتی که معنای عظیمی دارد؟ سکوت خدا در واقع جواب اوست. به آن روزهایی فکر کنید که سکو

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 8 بازدید 0