کتاب مقدس و کلام خدا در مورد موی بلند و ریش بلند مردان چه می مشاهده پاسخ

در عهد جدید و در ایمان مسیحی تنها در یک جا در رساله اول قرنتیان 11: 14 اشاره شده که داشتن موی بلند برای مرد عار می باشد و پولس رسول توصیه می کند که مردان در کلیسای قرنتس و دیگر کلیساها موهایشان را بلن

Jun/27/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 320 بازدید 0  

من فرزند یک خانواده ایماندارهستم و خودم هم در حدود ۵ سال هست مشاهده پاسخ

درباره سؤالی که کرده اید، بنده نمی توانم بصورت سیاه و سفید برایتان مشخص کنم که چگونه باید عمل کنید. عیسی مسیح در چنین موارد به ما وعده یاری و هدایت روح القدس را داده است و مسلماً انکار ایمان ما امری ب

Jun/27/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 200 بازدید 0  

ما چگونه می توانیم مانند عیسی مسیح بشویم؟ مشاهده پاسخ

سؤال شما بسیار کلی است و می توانم ساعتها در این باره درسها بدهم. اما بطور خلاصه ما با ایمان به عیسی مسیح و پر شدن از روح او و اطاعت از کلام او و بودن در جامعه کلیسایی و پذیرفتن عیبها و نقایص شخصیتی و

Jun/23/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 174 بازدید 0  

از وقتی به مسیح ایمان آورده ام اجنه و شیطان مرا آزار می دهند مشاهده پاسخ

کلام خدا به ما نشان می دهد که ایماندار به مسیح به وسیله کلام شهادت خود، یعنی کلام زنده خدا که به آن معترف است و نیز خون بره خدا یعنی خون عیسی مسیح بر شریر پیروزی و غلبه یافته است (مکاشفه 12: 11) و در

Jun/22/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 238 بازدید 0  

زندگی روزانه یک مسیحی به همراه ایمانی که دارد، چگونه است؟ مشاهده پاسخ

مسیحی کسی است که پیرو عیسی مسیح است و هر روزه همه زحمات را به جان می خرد که عیسی مسیح را خدمت و پیروی کند. مسیحی کسی است که عیسی مسیح او را از گناهانش و عواقب آن پاک کرده و به او زندگی تازه بخشیده. در

Oct/10/2017 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 493 بازدید 0