تعلیم ده یک و هدایا از دیدگاه کتابمقدسی چیست؟ مشاهده پاسخ

دادن هدایا و ده یک به کلیسا و دانش و عمل به اینکه مال و اموال ما متعلق به خدا است و ما فقط ناظران آن هستیم، نقش بسیار اساسی در رشد ایمان مسیحی ما دارد. مردان و زنان خدا که در تمام تاریخ کتا

Mar/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

هفت اصل مهم در رشد مسیحی (اعمال رسولان 2: 42-47) مشاهده پاسخ

چگونه می توانم در ایمان و نجات جدیدی که یافته ام رشد کنم؟ این سؤال بسیاری از افرادی است که جدیداً به خداوندمان عیسی مسیح ایمان آورده اند و به خانواده او یعنی کلیسا پیوسته اند. در این پیام به

Mar/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 0  

دو روی یک سکه در پیروی از عیسی خداوند کدامند؟ سلامتی: متی مشاهده پاسخ

عیسی مسیح تنها نجات دهنده جهان و قربانی گناهان بشر. تنها کسی که آنچه گفت و ادعا کرد، اول آن را زندگی و عمل کرد: خیام: شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی        &nbs

Mar/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

منظور از حیات جاودانی چیست؟ مشاهده پاسخ

حیات جاودانی در زبان اصلی یونانی کلمه زوئی می باشد که به معنای حیات خدا گونه می باشد. البته حیات جاودانی به ابدی بودن حیاتی که خدا به ما می بخشد، اشاره دارد، اما بیشتر از آن به معنای حیات وافری است که

Mar/18/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

در زندگیهای مسیحیان امروزی آیا به هیچ عنوان جز به علت زنا مشاهده پاسخ

ازدواج در مسیحیت، سمبلی از رابطه بین مسیح و کلیسای اوست و به همان اندازه تقدس و اهمیت دارد و حیاتی است. به این علت عیسی مسیح قوانین سفت و سختی برای مسیحیان در ازدواج صادر کرد. او به یهودیان فرمود: موس

Mar/18/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

چگونه می توان فهمید که شخصی روح القدس را دارد؟ مشاهده پاسخ

اگر شخص به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده اش ایمان آورده و قلب خود را تسلیم عیسی مسیح کرده و حاضر به پیروی از او به عنوان خداوند و سرورش می باشد، و دائماً در طلب خشنودی اوست و تلاش خود را می کند که از

Mar/18/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0