مدد الهی در بطن ترس ها- تأملی در مزمور 46 مشاهده پاسخ

جهانی که در آن به سر می بریم عرصه آماج ترس ها ، تهدید ها و خشونت هاست. حتی در پس شیرین ترین لحظات زندگی ، گاه ترسی پنهان وجودمان را در می نوردد. گویی شادی و امنیت، صرفا مقولات حاشیه ای زندگیمان هستند

Aug/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

من یک مسیحی زاده هستم وخیلی وقت است به خاطر خیلی از مسائل نت مشاهده پاسخ

خوشبختانه هیچگاه هیچ قدرت و حکومت و فشار یا خفقانی نمی تواند یک مسیحی را از عمل به ایمان خویش باز دارد. ما مسیحیان به راحتی می توانیم با یک یا دو نفر دیگر از مسیحیان جمع شده و با هم در آرامش دعا کن

Jul/26/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 0 بازدید 0  

اگه در یه خانواده مسیحی فرزند خانواده بخواد دین دیگه ای به ج مشاهده پاسخ

چنین برداشتی از مسیحیت به علت برخوردی که دیگر باورمندان عقاید و مذاهب با مرتدّین مذاهبشان عمل می کنند، بر می خیزد. اما ما مسیحیان در هر وضعی از جانب عیسی مسیح و کلام مقدسش دعوت شده ایم که همه را محبت

Jul/21/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 0 بازدید 0  

زبان اعتراض در کتاب مقدس و کاربرد آن برای مسیحیان مشاهده پاسخ

چیزی که بیش از هر چیز ارتباط یک مسیحی را با خدا ، خویشتن و جهان تعریف می‌کند رویکرد صادقانه او با احساسات و هیجانات درونی او و بیان صادقانه این احساسات است. به عبارت بهتر یکرنگی و صفای درون یک مس

Jul/12/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 2