قیمت وفاداری و بهای خیانت! تفاوتی عمده میان شاگرد حقیقی و کا مشاهده پاسخ

نگاهی تنگ نظرانه نسبت به دیگران داشتن و شکست های اخلاقی دیگران را بزرگ دیدن و در اعماق قلب اشد مجازات را از جانب خدا برایشان آرزومند بودن و در عین حال خویش را واجد شرایط همه رحمتها و محبتهای خدا پنداش

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

خودسری و مجازات! نظری به شیوه حکمرانی زمامدران سیاسی مشاهده پاسخ

ژنرال فرانکو سردار اسپانیائی ( 1892 - 1975 )! او که مردم اسپانیا را از کارزار خارجی و آتش درگیری های داخلی نجات داد، و با بی طرف خواندن اسپانیا در جنگ جهانگیر دوم، اروپا را درحیرت فرو برد و به" آ

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 0  

معجزه سخنی نیکو! مشاهده پاسخ

مهم تر از هر سرود روحانی و عالی تر از هر نغمۀ دلپذیر، که ما را به خلسه ای روح افزا، فرا می کشد، و موثر تر از هر آوای شادی بخش، که درون را تلطیف می کند، و پر نفوذتر از هر غزل که می تواند شوق زندگی در م

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

بیماری جدی! مرضی به نام نگرانی مشاهده پاسخ

در بین مردم همواره و در همه وقت بیماری جدی و مشخصی و جود داشته و دارد، بیماری ویرانگری با مشخصات عارضه ای روانی و قابل گسترش میان اطرافیان و همجنسان ما و غیر قابل علاج! هنوز داروئی پیشگیرنده و سرمی مص

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 0  

بزرگترین محبّت مشاهده پاسخ

" همۀ آنچیزی که نیاز داری، محبّت است." " بنام عشق و محبّت..." محبّت با این چکار می تواند بکند؟ " " محبّت و عشق است که باعث می شود دنیا بگردد! " همۀ اینها نام تران

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 43 بازدید 0  

با دانایی نیکویی کردن! مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس مسئله محبت یکی از سوالاتی است که بسیاری در فکر خود دارند. اینکه باید همه را محبت کنیم در آن شکی نیست. اما در کلام خدا گاهی مسائلی می بینیم که به ظاهر محبت نیست. مسیح به پطرس می گوید: دور

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 43 بازدید 0