کتاب مقدس و کلام خدا در مورد موی بلند و ریش بلند مردان چه می مشاهده پاسخ

در عهد جدید و در ایمان مسیحی تنها در یک جا در رساله اول قرنتیان 11: 14 اشاره شده که داشتن موی بلند برای مرد عار می باشد و پولس رسول توصیه می کند که مردان در کلیسای قرنتس و دیگر کلیساها موهایشان را بلن

Jun/27/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 295 بازدید 0  

من فرزند یک خانواده ایماندارهستم و خودم هم در حدود ۵ سال هس مشاهده پاسخ

در باره سؤالی که کرده اید، بنده نمی توانم بصورت سیاه و سفید برایتان مشخص کنم که چگونه باید عمل کنید. عیسی مسیح در چنین موارد به ما وعده یاری و هدایت روح القدس را داده است و مسلما" انکار ایمان ما

Jun/27/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 174 بازدید 0  

ما چگونه می توانیم مانند عیسی مسیح بشویم؟ مشاهده پاسخ

سؤال شما بسیار کلی است و می توانم ساعتها در این باره درسها بدهم. اما بطور خلاصه ما با ایمان به عیسی مسیح و پر شدن از روح او و اطاعت از کلام او و بودن در جامعه کلیسایی و پذیرفتن عیبها و نقایص شخصیتی و

Jun/23/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 148 بازدید 0  

از وقتی به مسیح ایمان آورده ام اجنه و شیطان مرا آزار می دهند مشاهده پاسخ

کلام خدا به ما نشان می دهد که ایماندار به مسیح به وسیله کلام شهادت خود، یعنی کلام زنده خدا که به آن معترف است و نیز خون بره خدا یعنی خون عیسی مسیح بر شریر پیروزی و غلبه یافته است (مکاشفه 12: 11) و در

Jun/22/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 204 بازدید 0