نفس ما چطور با ایمان به عیسی مسیح تغییر می کند و یا اینکه نف مشاهده پاسخ

نفس ما بدون تأثیرگذاری کلام خدا و روح خدا پس از ایمان آوردن به قربانی عیسی مسیح، قادر به تغییر و تسلیم کامل به اراده خدا نخواهد بود. شاد و کامیاب باشید.

Nov/24/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 48 بازدید 0  

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۳۴ و ۳۵ و.اول قرنتیان باب ۱۱ درمورد ع مشاهده پاسخ

این مسئله که زنان نباید تعلیم دهند و باید سکوت کنند، مسئله ای است که مربوط به زمان رسولان بود. با توجه به فرهنگ آن زمان زنان سواد زیادی در اجتماع نداشتند و نمی توانستند کتب مقدسه را بخوانند تا تعلیم د

Nov/20/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم چه چیزی باید در ما تغ مشاهده پاسخ

پس از توبه و پشیمانی از گناهانمان و تسلیم کامل به عیسی مسیح و ایمان آوردن به مرگ جانشینانه او برای پرداخت جریمه گناهان ما و رستاخیز او پس از مرگ، در شخصی که ایمان آورده تغییراتی در بعضی عادتهای او فور

Nov/16/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 130 بازدید 0  

اول تسالونیکیان باب ۵ آیه ۱۸ً: "برای هر چه که پیش می آید، خ مشاهده پاسخ

مسلماً در هر وضعیتی که هستیم، نمی بایست روحیه شکرگزاری را از دست داد و نیکو آن است که از هر گونه گرایش به سوی نگرش منفی به زندگی و افراد یا دوستان و آشنایانمان دوری کنیم و همیشه به دنبال بهانه ای باشی

Nov/11/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 56 بازدید 0  

آیا معاشرت با بی ایمانان (اگه در گناهانشون شریک نشیم )اشکالی مشاهده پاسخ

یوغ ناموافق اشاره به  یک رابطه عمیق و دائمی دارد که می تواند به شخص آسیب برساند، اما در باره معاشرت با مردم دیگر جهت رسانیدن پیام انجیل و حتی دوستی با ایشان امری لازم می باشد. خود عیسی مسیح،

Nov/10/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 56 بازدید 0  

یک ایماندار چه شباهتهایی با خدا دارد ؟ لطفاً با ذکر آیه می مشاهده پاسخ

نه فقط ایماندار به مسیح بلکه هر انسانی که خدا آفریده، به شباهت خدا آفریده شده است. این را در پیدایش 1: 26 و27 مشاهده می کنیم. اما این شباهت به خدا در اثر سقوط بشر به علت ورود گناه به جامعه بشری، خد

Oct/29/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 0