همچون سنگی صاف بر پیشانی جُلیات باش! مشاهده پاسخ

آنچه در ماجرای شکست جُلیات کمتر به دیده می‌آید آن سنگ صاف و کوچکی است که بر پیشانی جُلیات برخورد کرد و او را به زمین انداخت. ایکاش هر یک از ما نیز همانند آن سنگ ِ صاف و مالیده باشیم تا جُلیاتهای

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

دانایان، ساده دلان و صلیب قدرتمند عیسی مسیح خداوند مشاهده پاسخ

کجاست حکیم؟ کجاست کاتب؟ کجا مباحث این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ زیرا که چون بر حسب حکمت خدا، جهان از معرفت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که بوسیلۀ جهالت موعظه، ایماندا

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

عدالت را از طریق انجام چیزهایی که حکم نشده اند، به کمال رسان مشاهده پاسخ

آنگاه عيسي از جليل به اُرْدُن نزد يحيي آمد تا از او تعميد يابد. امّا يحيی او را منع نموده، گفت: «من احتياج دارم كه از تو تعميد يابم و تو نزد من می آيی؟» عيسی در جواب وی گفت: «الآ

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0  

خطر خالی بودن و خالی ماندن مشاهده پاسخ

در روز پنطیکاست رخدادی بسیار نغز به وقوع پیوست. وجود خالی شاگردان پُر از روح‌القدس شد (اعمال 2: 1- 4). روح‌القدس از همان ابتدای روز پنطیکاست خودش را در حکم ِ کسی نشان داد که آمده تا قلبهای خ

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0