تعمید آب مشاهده پاسخ

آیات اصلی  متی ۲۸: ۱۹-۲۰ -... همه امتها را شاگرد سازید... و ایشان را به اسم اب و ابن و روح‌القدس تعمید دهید.  مرقس ۱۶: ۱۶ – هر که ایمان آورده، تعمید یابد، نجات یابد.  یوحن

Mar/30/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 0  

چگونه اراده خدا را بطلبیم؟ مشاهده پاسخ

برای طلبیدن اراده خدا، ابتدا باید خواست و اراده خدا را از طریق کلامش درک کنیم. خدا افکار و خواست و اراده خود را در کتاب مقدس برای ما روشن ساخته. کلام خدا را خوب تفتیش و تفحص کنید و اراده خدا را خواهید

Mar/24/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 0  

آیا دانستن کتاب عهد عتیق ، برای ایمانداران الزامی است؟ یا ا مشاهده پاسخ

بنده شخصاً به افراد نو ایمان جهت آشکار شدن مطالب عهد عتیق، توصیه می کنم اول از عهد جدید شروع کنند. اما پس از چندین بار مطالعه عهد جدید و محاط شدن بر آن، حتماً می بایست عهد عتیق را نیز مطالعه کرد. عهد

Mar/21/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 0  

اگر ایمانداری دانسته مرتکب گناه شود، باید چه اقدامی انجام د مشاهده پاسخ

اگر این ایماندار متوجه خطای خود شده و به حماقت خود در این گناه آگاهانه پی برده و توبه کند و مسیر زندگی خود را تغییر دهد، خدا باز هم می بخشد و او را یاری می دهد که دوباره برخیزد و به راه خود ادامه دهد.

Mar/21/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 49 بازدید 2  

تعلیم ده یک و هدایا از دیدگاه کتابمقدسی چیست؟ مشاهده پاسخ

  فرمان ده یک در کتاب مقدس و رفع سوء تفاهمات    مردان و زنان خدا که در تمام تاریخ کتاب مقدس و کلیسای مسیح، در خدمت و زندگی خویش بسیار مؤثر بوده اند، افرادی بوده اند که ا

Mar/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 50 بازدید 0  

هفت اصل مهم در رشد مسیحی (اعمال رسولان 2: 42-47) مشاهده پاسخ

چگونه می توانم در ایمان و نجات جدیدی که یافته ام رشد کنم؟ این سؤال بسیاری از افرادی است که جدیداً به خداوندمان عیسی مسیح ایمان آورده اند و به خانواده او یعنی کلیسا پیوسته اند. در این پیام به

Mar/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 55 بازدید 0