آیا ممکن است نجات خود را از دست بدهیم؟ مشاهده پاسخ

آیات مهم:  یوحنا ۶: ۳۹- از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم.  یوحنا ۱۰: ۲۸-... هیچکس آنها را از دست من نخواهد گرفت.  رومیان ۸: ۳۸-۳۹-... نه موت و نه حیات... نه چیزهای حال و نه چیزهای

Dec/20/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 88 بازدید 0  

تعلیم کلام خدا در باره شام خداوند یا عشاء ربانی چیست؟ مشاهده پاسخ

آیات اصلی  متی ۲۶: ۲۶-۲۹ – آخرین شام عیسی با شاگردان، اولین شام خداوند.  مرقس ۱۴: ۲۲-۲۵ - آخرین شام عیسی با شاگردان، اولین شام خداوند.  لوقا ۲۲: ۱۷-۲۰ - آخرین شام عیسی و اولین

Dec/20/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 84 بازدید 0  

بیداری روحانی مشاهده پاسخ

بسیاری از آنانی که برای نخستین بار نزد مسیح می‌آیند و به او ایمان می‌آورند، عمیقا احساس خوشی، محبت و آزادی می‌کنند. آنان خود را به عیسی نزدیک احساس می‌کنند. قلب آنان در اشتیاق به خ

Dec/20/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 115 بازدید 0  

شفا و رهایی  مشاهده پاسخ

آیات اصلی  متی ۸: ۱۶-۱۷ – شفا و رهایی در خدمت عیسی.  متی ۱۲: ۴۳-۴۵ – تعلیم در مورد ارواح شریر.  مرقس ۵: ۱-۱۷ – عیسی شخصی دیوزده را آزاد می‌سازد.  مرقس ۹:

Dec/20/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 45 بازدید 0