شعری در باب نوروز: فروردین آمد زاه و نغمه ها بسیار گشت مشاهده پاسخ

فرودین آمد ز راه و نغمه ها بسیار گشت چهچه بلبل شنیدن در چمن تکرار گشت  جای خو را چون بداد این ماه بر اردیبهشت  بوی عطر گل دوای بلبل بیمار گشت آفتاب رحمتش پر تو فتاد و فیض داد

Sep/10/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 0  

شعر نوروزی: چشم مام وطن مشاهده پاسخ

چشم مام وطن تقدیم به همه كسانیكه دلشان به وسعت یك ایران است . به وسعت ایرانی بدون تفسیر وتعبییر غیر ایرانی. ایرانی كه حقوقش را كورش نوشت و زبانش را فردوسی تعلیم داد . ایرانی كه فرهنگش را خیام و حاف

Sep/10/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 32 بازدید 0