شعری از بزرگمهر وزیری: عشق (اول قرنتیان فصل سیزدهم) مشاهده پاسخ

گر فرشته وار یا چون مرد و زن با زبان رازها گویم سخن من ، تهی از عشق ، چون طبلم تهی کِی ز خوی عشق یابم آگهی؟ گر ببینم رازها را در نهان یا بدانم جمله اسرار جهان گر که ایمان چنان محکم ب

Nov/25/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 88 بازدید 0  

شعر کریسمسی: میلاد مسیح مشاهده پاسخ

به جهان آمده ام تا که جهان باز شود در جهان آنچه نهان است همه ابراز شود بشکنم تا قفس روح بشر هر نَفَسی تا که مگر روح بشر راهی پرواز شود مرگ را گر که ببینم بسپارم بر خاک تا در افلاک ادب ز

Nov/25/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 108 بازدید 0  

شعری از بزرگمهر وزیری: گنجی در کوزه های گِلین (برگرفته از دو مشاهده پاسخ

چون که با لطف خدا فرمان بریم  ره به نومیدی کجا خود می بریم؟ آن چه پنهان کاری و شرم آوریست  از ره و از سیرت ما ، خود ، بَریست راه و رسمِ ما ، فریب و ننگ نیست با کلامِ حق ، ستیز

Nov/25/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 56 بازدید 1