شادی تندرها، جشن صاعقه ها! مشاهده پاسخ

گابریل گارسیا » مارکز نویسندۀ اهلِ کلمبیا و خالقِ رُمانِ " کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد " که او را بعنوان قلم پردازی صاحب نام مطرح کرد و موجب شد تا درعرصۀ ادبیات بدرخشد و جایزۀ نوبلِ اد

Jul/12/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

سلیمان پادشاه و صادق هدایت (تحلیلی از دو کتاب جامعه سلیمان و مشاهده پاسخ

نگاهی اجمالی به منش ، اندیشه و آثار" سلیمان پادشاه" و" صادق هدایت" : تشابهات و تمایزات در جامعه سلیمان و بوف کور هدایت ! الف ــ بوف کور : این اثر چکیده و عصارۀ اندیشۀ مردی است

Jul/11/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 1  

دختر گمشده مشاهده پاسخ

هنگامی که در شهرستان کرمانشاه شبان کلیسای انجیلی بودم، مدتی به درد دندان مبتلا شدم. روزی به اتفاق خانم و آخرین فرزندمان که دختری تقریباً سه ساله بود، به مطب دکتری که از دوستان ما بود، رفتیم. دکتر پ

Jun/19/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 2  

پیاله مقدس مشاهده پاسخ

در زیر پرتوهای تابناک آفتاب و شعاع کمرنگ مهتاب دلاور شوالیه‏ای درحالیکه سرودی بر لب می خواند در جستجوی الدورادو به پیش می رود ادگار آلن پو چیزی مرا وادار می کرد که اتاق خود را ترک کنم. آواه

Jun/19/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

مهمانی مسیح مشاهده پاسخ

وارد که شدیم، صلیب ِ ساکتی را دیدم که بر دوش ِ زمین سنگینی می کند. آری ! رد پای خدا هم بود. لحظاتم با میخ و خاک و خون آراسته شد! مچهایم درد گرفته، تیر می کشیدند. توان نگاه داشتن تن ِ بی جانم را ندا

Jun/19/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

عیسی مسیح از زبان شمعون قیروانی مشاهده پاسخ

من، به سوی کشتزارها می رفتم که او را ديدم. صليبش را بر دوش گرفته و انبوه مردمان در پی اش روان بودند. آنگاه، من دوش به دوش او راه رفتم. باری که بر گرفته بود، بارها او را باز می ايستاند، زيرا که ب

May/31/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0