بزرگمهر وزیری: در بلور لحظه ها مشاهده پاسخ

«... هر آنچه راستین است، هرآنچه شریف است، هرآنچه درست است، هرآنچه بی غل و غش است، هرآنچه دوست داشتنی است، هرآنچه ستایش برانگیز است، هرآنچه متعالی است و هرآنچه ستودنی است، دربارۀ آن بیاندیشید. .

Dec/10/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 5  

نوروز انکار شدنی نیست- نوشته کشیش جلیل سپهر مشاهده پاسخ

نوروز، جشنی عقیدتی نیست که شخصی موافق وشخصی مخالفش باشد. نوروز، جشنی مذهبی هم نیست که وابسته به انکار و تأیید افراد باشد. نوروز، جشن سالگرد ها و مناسبتهای ملی وسیاسی هم نیست که دولتی قادر به ترو

Dec/10/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 5  

سفر فرشتگان! مشاهده پاسخ

"برای آنترانیک و پلنگ های زخمی اش" .................................. در کتاب سرگشتۀ راه حق که شرح حال "پدر فرانسیس" است، در یکی از ماجراها، وقتی پدر فرانسیس با رفیق و همسنگر خ

Dec/02/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 6  

به مناسبت فرا رسیدن پاییز: آخرین رقص برگها مشاهده پاسخ

هیچ اتفاق خاصی نیفتاده هیچ بیرحمی و ظلم و شقاوتی صورت نگرفته هیچ دعـایی هـم بی جواب نمانده وهیچ برنده و بازنده ای هم در کار نیست نه برگها بازنده اند ونه باد ها برنده شده اند فقط فصل عوض شده و بخ

Dec/02/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 5  

شعری از بزرگمهر وزیری: نامه اول یوحنا، برگردان به شعر فارسی مشاهده پاسخ

درباره واژه زندگی   آن چه از آغاز بود و دیده ایم آن چه بود و آن چه خود بشنیده ایم آن چه با چشمان ما مَحسوس بود آن چه در دستان ما مَلموس بود آن كلام زندگی كامَد پدید واژه ای ك

Nov/25/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 5