آیا در کتاب مقدس، آیه ای در مورد بهشت و جهنم وجود دارد که به مشاهده پاسخ

درباره آیات مختلف در باره جهنم در مقاله زیر مشاهده کنید: آیا جهنم واقعیست؟ آیا جهنم ابدیست؟  خیلی جالب است که درصد خیلی بالاتری از مردم به وجود بهشت معتقدند تا به وجود جهنم. بر اساس کتاب مق

Oct/10/2017 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 847 بازدید 0  

آیا جهنم و برزخ، در كتاب مقدس ذكر شده است؟ لطفا" آیات مربوطه مشاهده پاسخ

برای پاسخ به سؤال شما مقاله ای را از وب سایت پرپاسخ کپی کرده در زیر برایتان می فرستم. در ضمن در کتاب مقدس هیچ اشاره ای به عالم برزخ نشده و ما ایمانی به عالم برزخ نداریم. آیا جهنم واقعیست؟ آیا جهنم

Oct/08/2017 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 495 بازدید 0  

فرق بهشت با جهنم در چیست؟ و چگونه مشخص می شود که ما به جهنم مشاهده پاسخ

بودن در حضور خدا و داشتن رابطه زنده با او یعنی بودن در بهشت و مسلما" این رابطه می تواند از همین حالا بر زمین شروع شود. عیسی مسیح فرمود هر که پسرخدا را دارد، حیات را دارد. او وعده نسیه نداد و فرمو

Sep/07/2017 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 693 بازدید 4  

به چه دلیل آدم ها به بهشت می روند؟ مشاهده پاسخ

سؤال شما برایم دقیقا" مشخص نیست. اگر منظورتان این است که چکونه می توان به بهشت رفت؟ پاسخ آن این است که تنها از طریق توبه و بازگشت از گناهانمان و قربانی عیسی مسیح بر صلیب و برخاستن از مر

Aug/27/2017 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 465 بازدید 1  

در مسیحیت بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد؟ مشاهده پاسخ

پس از مرگ هر که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند خود ایمان آورده  و مطابق فرامین او زندگی کرده و جنگ نیکوی ایمان را ادامه داده در داوری نخواهد آمد و مطابق رومیان 8: 1 هیچ قصاصی نیست برای

Apr/15/2017 دنیای پس از مرگ Vrezh Babakhani 1304 بازدید 2  

آیا دعا برای مردگان و عاقبت آنها، کتاب مقدسی است؟ مشاهده پاسخ

دعا برای مردگان کاملاً غیر کتاب مقدسی می باشد. در هیچ جای کتاب مقدس اشاره نشده که برای مردگان دعا کنیم. کتاب مقدس می گوید ما را یک مردن هست و پس از آن داوری. مسیحیانی که کتاب مقدس تنها مرجع ایمانی آنه

Mar/07/2017 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 721 بازدید 0