آسمان جدید و زمینی جدید، یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

خیلی از مردم تصوری غلط از بهشت واقعی دارند. مکاشفه 21-22 به ما تصویری از آسمان و زمینی جدید با جزئیات می دهد. بعد از وقایع زمانهای آخر، آسمان و زمین فعلی کنار می روند و با آسمانی جدید و زمینی جدید جای

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 606 بازدید 0