آیا دعا برای مردگان و عاقبت آنها، کتاب مقدسی است؟ مشاهده پاسخ

دعا برای مردگان کاملاً غیر کتاب مقدسی می باشد. در هیچ جای کتاب مقدس اشاره نشده که برای مردگان دعا کنیم. کتاب مقدس می گوید ما را یک مردن هست و پس از آن داوری. مسیحیانی که کتاب مقدس تنها مرجع ایمانی آنه

Mar/07/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 627 بازدید 0  

چگونه ممکن است که بخاطر مرگ مسیح ما بخشیده شویم؟ پس جهنم برا مشاهده پاسخ

همه انسانها بخاطر گناه محکوم به مرگ هستند، چون مطابق کلام خدا مزد گناه مرگ است و با توجه به اینکه هیچ انسانی نیست که گناه نکرده باشد و در کلام خدا آمده که همه گناه کرده اند، پس همه محکوم به مرگ هستند.

Dec/15/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 610 بازدید 4  

آیا کتاب مقدس تعلیم می دهد که همه نجات خواهند یافت؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس بوضوح تعلیم می دهد که تنها آنانیکه شخصا"، آگاهانه و صریحا" عیسی مسیح را به عنوان خداوند اعتراف کنند حیات جاودانی را تصاحب خواهند کرد. بقیه افراد با خشم مقدس و عادلانه خدا در جهن

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 910 بازدید 3  

آیا کتاب مقدس نابودی کامل را تعلیم می دهد؟ مشاهده پاسخ

آیا کتاب مقدس چنین تعلیم می دهد که نجات نیافتگان مدتی در جهنم عذاب می کشند و سپس کاملا نابود می شوند؟ برخی معتقدند که شعله های آتشی که در جهنم  وجود دارد و کتاب مقدس از آن سخن می گوید حقیقی می

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 825 بازدید 3  

زمین مقصد نهایی ایماندار مشاهده پاسخ

یک مسیحی پس از مدتی زندگی در ایمان، بصورت خودکار لغت نامه ای را از باورهای خود پرورش می دهد که اشاره گر باور قلبی او می باشد. اما در طی زمان عمق معانی این کلمات از دست رفته، استفاده آگاهانه از این

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 625 بازدید 3  

آیا کتاب مقدس موجودیت برزخ را تعلیم می دهد؟ مشاهده پاسخ

برخی از رسوم مسیحیت اینطور تعلیم می دهند که مسیحیانی که پس از گذراندن یک مشارکت خوب با کلیسا فوت می کنند اما هنوز در یک وضعیت کامل نیستند پس از مرگ در یک مکانی بین بهشت و جهنم قرار می گیرند. این مک

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 697 بازدید 4