آیا چیزی به عنوان "زندگی پس از مرگ" وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

 کتابمقدس می فرماید: "انسان که از زن زائیده می شود، قلیل الایّام و پر از زحمات است. مثل گل می روید و بریده می شود، و مثل سایه می گریزد و نمی ماند.... اگر مَرد بمیرد، بار دیگر زنده شود؟&qu

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 594 بازدید 1  

آیا نابودی کامل کتاب مقدسی است؟ مشاهده پاسخ

 اَنیهیلِیشنیسم اعتقادیست که در آن بی ایمانان عذاب ابدی در جهنم را تجربه نخواهند کرد، اما در عوض بعد از مرگ تجزیه و نابود می شوند. برای بسیاری اَنیهیلِیشنیسم عقیدة جالبی است چون ایدة بسر بردن

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 602 بازدید 2