آیا طبق کلام خدا ایمانداران در روز داوری قضاوت خواهند شد یا مشاهده پاسخ

هیچ محکومیتی بر کسی که در مسیح زندگی می کند، یعنی از گناهانش بوسیله قربانی مسیح پاک شده و با او رابطه دارد و زندگی پاک و مقدسی را دنبال می کند، مطابق رومیان فصل 8 آیه 1 و بسیاری آیات دیگر در کتاب مقدس

Dec/21/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 539 بازدید 0  

بعد از مرگ ما کجا میرویم؟ آیا انسان دارای روح است؟ خواهشمندم مشاهده پاسخ

کتاب مقدس در باره بهشت و جهنم چه می گوید؟ در کتاب مقدس چند کلمه برای بهشت یا مکان حیات ابدی استفاده شده است. مانند: فردوس آسمان آسمان سوم ملکوت خدا آسمان و زمین جدید   برا

Nov/20/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 525 بازدید 0  

آیا ما در بهشت خانواده خود را خواهیم شناخت یا با آنها درارتب مشاهده پاسخ

همه فرقه های مسیحی که به کتاب مقدس وفادار هستند با اشاره به کتاب مقدس متحدا" معتقدند که هر شخص هویت و تمامیت خود را در بهشت حفظ می کند و مسلما" در بهشت یا آسمان و زمین جدید همه ما یکدیگر را

Oct/29/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 374 بازدید 3  

چرا ما در بهشت دارای جنسیت نیستیم و ازدواج نمی کنیم؟ مشاهده پاسخ

در بهشت یا آسمان و زمین جدید، جنسیت وجود دارد و همه ما هویت و تمامیت خود را حفظ می کنیم و چنین چیزی در کتاب مقدس وجود ندارد که در بهشت جنسیت نخواهیم داشت. مرد، مرد باقی می ماند و زن نیز زن باقی می مان

Oct/29/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 326 بازدید 1  

آیا بهشت و جهنم مسیحیان، با بهشت و جهنم ادیان دیگر متفاوت اس مشاهده پاسخ

درباره بهشت و جهنم می توانید مقالاتی که در وب سایتمان هست، مطالعه کنید و تفاوت آن را با بهشت و جهنم دیگر ادیان متوجه بشوید. بهشتی که کتاب مقدس مسیحیان معرفی می کند حضور خدا و پرستش او در پاکی و قدوسیت

Oct/18/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 390 بازدید 0