زمین مقصد نهایی ایماندار مشاهده پاسخ

یک مسیحی پس از مدتی زندگی در ایمان، بصورت خودکار لغت نامه ای را از باورهای خود پرورش می دهد که اشاره گر باور قلبی او می باشد. اما در طی زمان عمق معانی این کلمات از دست رفته، استفاده آگاهانه از این

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 593 بازدید 3  

آیا کتاب مقدس موجودیت برزخ را تعلیم می دهد؟ مشاهده پاسخ

برخی از رسوم مسیحیت اینطور تعلیم می دهند که مسیحیانی که پس از گذراندن یک مشارکت خوب با کلیسا فوت می کنند اما هنوز در یک وضعیت کامل نیستند پس از مرگ در یک مکانی بین بهشت و جهنم قرار می گیرند. این مک

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 658 بازدید 4  

تخت سفید بزرگ قضاوت چیست؟ مشاهده پاسخ

 تخت سفید بزرگ قضاوت در مکاشفه 20: 11-15 توضیح داده شده است و داوری نهایی است قبل از اینکه آدمهای گمشده و بی ایمان را به دریاچة آتش بیندازند. ما از مکاشفه 20: 7-15 می دانیم که این داوری بعد از

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 622 بازدید 3  

آیا جهنم واقعیست؟ آیا جهنم ابدیست؟ مشاهده پاسخ

 خیلی جالب است که درصد خیلی بالاتری از مردم به وجود بهشت معتقدند تا به وجود جهنم. بر اساس کتاب مقدس، همانقدر که بهشت واقعیست، جهنم هم حقیقت دارد. کتاب مقدس واضحا و دقیقا توضیح می دهد که جهنم ی

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 755 بازدید 5  

تخت قضاوت مسیح یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

 رومیان 14: 10-12 می گوید "همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد...پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد." دوم قرنتیان 5 : 10 به ما می گوید "زیرا لازم است که همة ما پیش مسند م

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 523 بازدید 2  

آیا آنهایی که در بهشت هستند می توانند به زمین نگاه کنند و ما مشاهده پاسخ

عبرانیان 12: 1 می گوید "بنابراین چونکه ما نیز چنین ابر شاهدان گرداگرد خود داریم......." بعضی فکر می کنند که "ابر شاهدان" مردمی هستند که از بهشت به ما نگاه می کنند. این تفسیر درس

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 511 بازدید 1