آیا جهنم واقعیست؟ آیا جهنم ابدیست؟ مشاهده پاسخ

 خیلی جالب است که درصد خیلی بالاتری از مردم به وجود بهشت معتقدند تا به وجود جهنم. بر اساس کتاب مقدس، همانقدر که بهشت واقعیست، جهنم هم حقیقت دارد. کتاب مقدس واضحا و دقیقا توضیح می دهد که جهنم ی

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 723 بازدید 5  

تخت قضاوت مسیح یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

 رومیان 14: 10-12 می گوید "همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد...پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد." دوم قرنتیان 5 : 10 به ما می گوید "زیرا لازم است که همة ما پیش مسند م

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 490 بازدید 2  

آیا آنهایی که در بهشت هستند می توانند به زمین نگاه کنند و ما مشاهده پاسخ

عبرانیان 12: 1 می گوید "بنابراین چونکه ما نیز چنین ابر شاهدان گرداگرد خود داریم......." بعضی فکر می کنند که "ابر شاهدان" مردمی هستند که از بهشت به ما نگاه می کنند. این تفسیر درس

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 489 بازدید 1  

آیا ما قادر خواهیم بود که در بهشت دوستان و اقوام خود را بشنا مشاهده پاسخ

خیلی از مردم می گویند که اولین چیزی که می خواهند در بهشت انجام دهند دیدن دوستان و اقوامشان است که قبل از آنها به آنجا رفته اند. در ابدیت، وقت برای دیدن، شناختن و وقت گذراندن با دوستان و اقوام زیاد

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 858 بازدید 2  

آسمان جدید و زمینی جدید یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

خیلی از مردم تصوری غلط از بهشت واقعی دارند. مکاشفه 21-22 به ما تصویری از آسمان و زمینی جدید با جزئیات می دهد. بعد از وقایع زمانهای آخر، آسمان و زمین فعلی کنار می روند و با آسمانی جدید و زمینی جدید

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 568 بازدید 1  

بعد از مرگ چه رُخ میدهد؟ مشاهده پاسخ

 اين سئوال كه "بعد از مرگ چه اتفاقی روی میدهد؟" میتواند گیج کننده باشد. کتاب مقدس صریحاً مشخص نکرده است که چه موقع شخص به سرنوشت نهایی و ابدی خود خواهد رسید. اما به ما میگوید که ا

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 527 بازدید 1