به چه دلیل آدم ها به بهشت می روند؟ مشاهده پاسخ

سؤال شما برایم دقیقا" مشخص نیست. اگر منظورتان این است که چکونه می توان به بهشت رفت؟ پاسخ آن این است که تنها از طریق توبه و بازگشت از گناهانمان و قربانی عیسی مسیح بر صلیب و برخاستن از مر

Aug/27/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 378 بازدید 1  

در مسیحیت بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد؟ مشاهده پاسخ

پس از مرگ هر که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند خود ایمان آورده  و مطابق فرامین او زندگی کرده و جنگ نیکوی ایمان را ادامه داده در داوری نخواهد آمد و مطابق رومیان 8: 1 هیچ قصاصی نیست برای

Apr/15/2017 بهشت و جهنم Vrezh Babakhani 1001 بازدید 2  

آیا دعا برای مردگان و عاقبت آنها کتاب مقدسی است؟ مشاهده پاسخ

دعا برای مردگان کاملا" غیر کتاب مقدسی می باشد. در هیچ جای کتاب مقدس اشاره نشده که برای مردگان دعا کنیم. کتاب مقدس می گوید ما را یک مردن هست و پس از آن داوری. مسیحیانی که کتاب مقدس تنها مرجع ایمان

Mar/07/2017 بهشت و جهنم Vrezh Babakhani 585 بازدید 2  

چگونه ممکن است که بخاطر مرگ مسیح ما بخشیده شویم؟ پس جهنم برا مشاهده پاسخ

همه انسانها بخاطر گناه محکوم به مرگ هستند، چون مطابق کلام خدا مزد گناه مرگ است و با توجه به اینکه هیچ انسانی نیست که گناه نکرده باشد و در کلام خدا آمده که همه گناه کرده اند، پس همه محکوم به مرگ هستند.

Dec/15/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 577 بازدید 4  

آیا کتاب مقدس تعلیم می دهد که همه نجات خواهند یافت؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس بوضوح تعلیم می دهد که تنها آنانیکه شخصا"، آگاهانه و صریحا" عیسی مسیح را به عنوان خداوند اعتراف کنند حیات جاودانی را تصاحب خواهند کرد. بقیه افراد با خشم مقدس و عادلانه خدا در جهن

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 863 بازدید 3  

آیا کتاب مقدس نابودی کامل را تعلیم می دهد؟ مشاهده پاسخ

آیا کتاب مقدس چنین تعلیم می دهد که نجات نیافتگان مدتی در جهنم عذاب می کشند و سپس کاملا نابود می شوند؟ برخی معتقدند که شعله های آتشی که در جهنم  وجود دارد و کتاب مقدس از آن سخن می گوید حقیقی می

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 789 بازدید 3